30o

HET SHAKESPEARE RAADSEL.

ontleend" aan een handleiding over de kunst om zich te verdedigen, getiteld Saviolo's Practice, waarvan de schrijver de Italiaansche schermmeester van den Earl of Essex was.

Twelfth Night or what you will heeft veel te danken aan de Geschiedenis van Apollonius en Silla, rechtstreeks naar de Italiaansche novelle Gl'Inganni van den vroolijken bisschop Matteo Bandello, in het Engelsch vertaald door Barnabé Riche — zooals Julius Caesar ontleend is aan de „prachtige vertaling" van de Levens van Plutarchus door North.

In 1594 werd te Londen nog met groot succes een Hamlet gespeeld, waarvan Sir Sidney Lee gelooft, dat Thomas Kyd de schrijver was; deze had zonder eenigen twijfel het stuk ontleend aan de bewerking, door den Franschman Belleforest gemaakt van het lange verhaal van Saxo Grammaticus in zijn Historia Danorum. „Aan die verloren gegane vertaling van Hamlet had Shakespeare voor zijn treurspel stellig veel te danken." Wat dit punt betreft, kan men zelfs aannemen, dat een van de redenen, waarom Shakespeare den Tweede(n) Hamlet liet drukken, waarschijnlijk deze is, dat zijn eerste vertaling — degene, welke kort geleden te Parijs werd opgevoerd door Gaston Baty ■— te veel gelijkt op den Hamlet van Thomas Kyd. De totaal omgewerkte rol van de moeder van Hamlet draagt er inzonderheid toe bij, de uitgave van den tweeden, zoo belangrijk vermeerderden druk te verklaren.

Troilus and Cressida (1603) werd meer dan zeker geïnspireerd door een stuk, dat denzelfden titel droeg en hetzelfde onderwerp behandelde en dat te danken was aan de samenwerking van Dekker en Chettle, die het in 1599 lieten opvoeren.

In een bundel Italiaansche novellen van Giraldi Cinthio, getiteld de Heccatomilhi, kunt gij er een vinden, getiteld De Moor van Venetië, waarvan Othello niet anders dan de tooneelmatige bewerking is. „Shakespeare volgde getrouw de groote lijnen van den Italiaanschen roman; doch hij veranderde den naam van alle personen, behalve dien van Desdemona."

In datzelfde Heccatomithi vinden wij den inhoud weer van Measure for measure, waarvan Whetstone, voordat Shakespeare zijn stuk schreef, twee vertalingen in het Engelsch had gegeven.