DER KLEINE NEUTRALE STATEN VAN EUROPA

zijn eigen compromissen, op voorwaarde dat hij niet te veel van zijn sympathie├źn laat blijken om zich in zekeren zin zijn neutraliteit te laten vergeven, zooals dat te dikwijls bij ons voorkomt. Hij kan dingen zeggen, waarvan ieder weet dat zij waar zijn, maar die men niet durft te zeggen wanneer men niet vrij is in zijn uitingen. Wat heeft het optreden van Nansen, Branting, Loudon, Beelaerts, Unden, Motta, Huber

enz geen heilzame uitwerking gehad, juist omdat

zij open de waarheid spraken! Zelfs de oneerlijke staten waardeeren somtijds zeer sterk de menschen, wier rechtschapenheid boven twijfel verheven is.

De Volkenbond, welks hoogste en meer verwijderd doel bestaat in waarborgen van de internationale orde tegen agressie-politiek of daarop gericht streven; geeft in het huidige tijdsgewricht slechts een omlijsting aan de buitenlandsche politiek van zijn leden; bovendien doen de staten de facto slechts een beroep op zijn wezenlijke diensten, wanneer de middelen waarover zij beschikken, onvoldoende blijken te zijn; zelfs wanneer een staat een beroep doet op arbitrage, ontheft dat hem niet van den plicht van actieve medewerking: dat dwingt juist om zijn standpunt nauwkeurig te bepalen en het met verdubbelde energie te verdedigen: wij hebben dat wel gezien in de recente aangelegenheid van de zones; een vredespolitiek volgen beteekent niet met de handen in den schoot zitten.

Er blijven eindelijk nog een massa quaesties over, die rechtstreeks van staat tot staat geregeld worden en waarover het publiek niet door de pers wordt ingelicht, tenzij er een quaestie van prestige bij te pas komt; het parlement, dat andere binnenlandsche zorgen heeft die het meer rechtstreeks aangaan, bemoeit er zich niet mede; men had eenige jaren geleden het denkbeeld geopperd een commissie van buitenlandsche zaken in het leven te roepen, om het hoofd van de buitenlandsche politiek ter zijde te staan; men heeft het denkbeeld laten varen, doch het zou misschien wel goed zijn het nader in studie te nemen.

Betrekkingen van de Zwitsers in het buitenland met het moederland en verdediging van hun belangen, quaesties van