DE BUITENLANDSCHE POLITIEK

vreemde ingezetenen in Zwitserland en recht van asyl, grensquaesties, moeilijkheden voortspruitende uit de spionnage door een buitenlandsche mogendheid ten opzichte van

zijn onderdanen in Zwitserland enz dat alles vormt de

kleine zaken van het politieke Departement, zonder de eigenlijk gezegde administratie er bij te rekenen. Wij constateeren, dat deze quaesties sedert eenige jaren een bijzonder reliƫf krijgen en de neiging vertoonen om tegelijkertijd toe te nemen en ingewikkelder te worden; zij vereischen dus eene bijzondere waakzaamheid.

De openbare meening wordt, wanneer zij plotseling uit haar onverschilligheid is ontwaakt, zenuwachtig en prikkelbaar. Nu bestaat de groote moeilijkheid van een gezonde leiding der buitenlandsche aangelegenheden in de elkaar tegenovergestelde eigenschappen, welke de daarmede belaste politici moeten bezitten: energie tegelijk met plooibaarheid van karakter, flinkheid en tevens een fijn onderscheidingsvermogen, gevoeligheid voor de openbare meening en onafhankelijkheid van oordeel; men loopt altijd kans te veel te eischen of te weinig: alles is dus terug te brengen tot een zeer delicate vraag van appreciatie en maat in elk bijzonder geval. In de naaste tijden zullen de moeilijkheden van dien aard verdubbelen; de ontwikkeling van het nationaalsocialisme aan onze grenzen schept voor de buren van dat overprikkelde land enorme moeilijkheden, waaronder ons land niet genoeg koelbloedigheid, kalmte en weerstandsvermogen tegenover overmatige eischen kan hebben, om den Bondsraad in staat te stellen zijn zware taak te vervullen.

Laat ons gedachtig zijn aan Oostenrijk, dat onder binnenlandsche en buitenlandsche werkelijk geweldige moeilijkheden te strijden heeft; Zwitserland heeft deelgenomen aan zijn financieelen wederopbouw zonder onderteekening van het protocol betreffende zijn onafhankelijkheid, waarbij het het duidelijkst, het onbetwistbaarst belang heeft; Oostenrijk weet het, dat kan men uit verscheidene teekenen afleiden, met name uit de enthousiaste ontvangst, die de Weensche pers bereidde aan de rede van Schulthess bij de inwijding van het Zwitsersche Kantoor. En toch is Zwitserland genoopt de voorzichtigheid in acht te nemen, die zijn neutraliteit