DE STRIJD TEGEN DE PIJN

bloedconcentratie niet op de steeds onbetrouwbare medewerking van het lichaam in den vorm van resorptie behoeven te rekenen, doch de toediening op directe wijze kan plaats vinden. Men kan een geheele reeks van stoffen voor een dergelijke narcose aanwenden, bijv. ook den gewonen aether in een bepaalde verdunning. In den laatsten tijd hebben nieuwe, goed bruikbare, in een klein volume geconcentreerde en snel werkende middelen, zooals pernocton en evipan-natrium de verbreiding van de methode der inspuiting in de bloedvaten zeer in de hand gewerkt. Terwijl men dit middel den zieken langzaam in de bloedvaten spuit, verzinken zij in enkele minuten, ja in enkele seconden, voor hen zelf onmerkbaar, in een diepen slaap en zij hebben na het ontwaken en na beëindiging der operatie dikwijls in het geheel geen voorstelling van wat er is gebeurd en meermalen willen zij het niet gelooven, dat zij geslapen hebben, laat staan geopereerd zijn.

Het groote voordeel van de algemeene narcose is gelegen in het feit, dat om de gewaarwording der operatie een mantel der onbewustheid en vergetelheid is geslagen. Doch ook de beste algemeene narcose is niet geheel gevaarloos. En daarom zocht men reeds spoedig na de uitvinding der algemeene narcose naar een methode, waarbij het bewustzijn behouden wordt, doch het gevoel voor pijn wordt afgestompt.

Het eerste wat men op dit gebied vond was, dat een inspuiting in het weefsel met de zeer giftige cocaïne het gevoel voor pijn in de door de cocaïne doordrenkte of omspoelde zenuwen tijdelijk onderbreekt.

DE TOENEMENDE TOEPASSING VAN DE PLAATSELIJKE VERDOOVING.

De vervanging van de cocaïne door minder giftige middelen alleen zou aan de plaatselijke verdooving de door haar tegenwoordig overheerschende plaats niet verschaft hebben, wanneer niet tegelijkertijd nog een weg gevonden was, die het mogelijk maakte, een in geringe concentratie ingespoten verdoovingsmiddel uren lang op een plaats in het weefsel vast te leggen. Dit gelukte, doordat men aan de gebruikte middelen iets van het extract der bijnierschors, het adrenaline, toevoegde, dat de eigenschap heeft, kleine bloedvaten te doen