DE STRIJD TEGEN DE PIJN

samentrekken. Daardoor wordt het verdoovingsmiddel op de gewenschte plaats vastgehouden en onderbreekt het de geleiding langs de zenuwen uren lang, zonder dat algemeene vergiftigingsverschijnselen optreden. Terwijl men bij de vroeger toegepaste methode der plaatselijke verdooving het operatiegebied met groote moeite met behulp van kleine spuitjes laag voor laag bewerkte en gevoelloos maakte, heeft men nu langzamerhand geleerd, het geheele operatiegebied vóór het begin der operatie te omgeven door een beschuttenden, blokkeerenden wal van ingespoten weefsel met in hun geleiding onderbroken zenuwen. In den laatsten tijd kon ik nog een schrede verder gaan en de kleine handspuitjes en de geringe kracht van de menschelijke vingers door een machinaal apparaat vervangen, dat met één injectie onder een druk van 2 tot 3 atmospheren een willekeurig mengsel van plaatselijke verdoovingsmiddelen in het weefsel brengt en dit in enkele seconden over groote gedeelten doordrenkt (hoogdruklocaalanaesthesie) en ongevoelig maakt.

Eenvoudig en aanlokkend schijnt het nu, een enkele, een omvangrijk gebied beheerschende, groote zenuwstreng door een enkele inspuiting te verlammen en hierdoor het betrokken lichaamsdeel voor het gevoel te verdooven. Deze methode kan ongelukkiger wijze slechts voor den arm toegepast worden; zij stuit voor de onderste ledematen wegens de uiteenlooping der zenuwen op moeilijkheden. Daarentegen is op een andere plaats van het lichaam de mogelijkheid gegeven een groot aantal zenuwen van één punt uit gelijktijdig te verlammen. Wij weten, dat de uit het ruggemerg tredende zenuwvezels, over een klein gedeelte tusschen het harde ruggemergsvlies en ruggemerg, vrij door de ruggemergsvloeistof loopen. Gelukt het, de ruggemergsvloeistof met een door een injectienaald in het ruggemergskanaal gebracht, verdoovend middel te vermengen, dan moeten de door het narcotische bad loopende zenuwen verlamd worden en de voortgeleiding van het pijngevoel zal dientengevolge onderbroken worden. Deze theoretische overweging heeft den chirurg Bier ongeveer dertig jaren geleden in een daad omgezet en hij vond hiermee de lumbaalanaesthesie uit, die evenwel slechts voor de onderste lichaamshelft te gebruiken is.

W. B. II. 1935. 12