HET ONDERZOEK VAN DE STRATOSFEER

gewijze warmer. Dit keerpunt bevindt zich op omstreeks 15.000 m boven de aarde.

Onze opteekeningen gaven dit keerpunt aan, en daarboven de te verwachten toeneming van temperatuur. Onze instrumenten toonden echter aan, dat de temperatuur tusschen 6096 m en 10.668 m sneller daalde dan gemiddeld door andere waarnemers wordt vermeld. Ons oorspronkelijke plan was de aflezingen der temperaturen van den weerstandsthermometer en die van den kwikbarometer in teekening te brengen tegenover hoogten, berekend uit metingen van luchtfoto's, gemaakt van het aardoppervlak, dat direct beneden ons lag. Voor een opening, onder in de gondel, bevond zich een camera voor het maken van foto's op groote hoogten, om ons de cliché's voor onze berekeningen te verschaffen. Deze cliché's waren tevens bestemd om de positie en hoogte van den ballon op elk tijdstip, zijn snelheid van stijgen of dalen, de richting van afdrijven, zoomede de snelheid van luchtstroomingen aan te geven.

Ongelukkigerwijze bleken door den val de magazijnen van deze camera gebroken te zijn en wijd open te liggen. De negatieven op voor rood gevoelige films waren totaal bedorven. Toch is het denkbeeld, om de nauwkeurige hoogte op deze wijze vast te stellen, gezond, want het is niet moeilijk punten op de negatieven op te meten, daarna dit te doen met daarmede correspondeerende punten op kaarten, en uit de verkregen gegevens de ware hoogte te berekenen.

Eens, toen wij de hoogte langs optischen weg vaststelden, konden wij deze vergelijken met de hoogte van de kwikzuil in den barometer, zoöals die stond opgeteekend door een van onze drie factograaf-camera's.

Het bewijs is geleverd, dat bij het gebruik van gelijksoortige instrumenten in vliegtuigen, en bij triangulaties op Piccards ballon met theodolieten, hoogten, berekend met behulp van bestaande druk-hoogtetabellen, te laag waren voor groote hoogten. Meerdere nauwkeurigheid in de opteekeningen van hoogte, druk en temperatuur zou een nauwkeuriger berekening van de verdeeling der massa van onzen dampkring mogelijk maken.

Toen de scheur in onzen ballon ontstond, bleef de Explorer nog bijna twintig minuten langzaam stijgen. Gedurende dien