VLIEGEN OVER AFRIKA

Op deze zesdaagsche vlucht over de ronding van den evenaar valt niets nieuws te leeren. Wat men daarvan weten wil kan men in boeken vinden. Wat men echter wel krijgt is een nauwkeurige en grondige waardeering van de feiten. Men beleeft de kennis, die men vroeger van buiten heeft geleerd. Door plotseling van aangezicht tot aangezicht voor ons te staan, door het wakker roepen van herinneringen leggen het vasteland en al zijn onderdeden hun eigenaardigheden opnieuw en met bizonder welbehagen voor ons bloot. Hier hebben wij te doen met verreweg het uitgestrektste van 's werelds historielooze streken, zonder spoor of overlevering van een inheemsche beschaving, tevens verreweg het uitgestrektste gebied, dat vrij van modernisme gebleven is (de weinige bezette punten vormen geen organisch deel van het geheel). Afgesloten door woestijnen, moerassen, bergen, oerbosschen en hitte hield en houdt Afrika zijn millioenen oer-bewoners gevangen als op een afzonderlijke planeet. De overheerschende rassen hebben de randen daarvan onderhanden genomen, nu en dan zijn ze tot in het hartje daarvan doorgedrongen, doch zij hebben de uitgestrekte kern daarvan in hoofdzaak onaangeroerd gelaten. Egyptenaren, Phoeniciërs, Grieken, Romeinen en Arabieren in het Noorden; Phoenicische of Arabische ruïnes te Zimbabwe; de Suahelitaal op een strook dwars over het midden — dit alles verbleekt bij Afrika in vogelvlucht. Tot het midden van de vorige eeuw was het Victoria-meer ons nog niet bekend, de pygmeeën waren een fabel, gorilla's een sprookje. Door onze hedendaagsche nederzettingen komt het contrast slechts des te beter uit. Nairobi met zijn vijf of zes duizend blanken, nagenoeg op den evenaar gelegen, heeft geplaveide straten, bioscopen, golf- en tennis-clubs, een dagblad, Engelsche allures, een renbaan, politiek in het klein, een HoogereBurgerschool, radiotoestellen, winkels, Devonshire bouwtrant, auto's, parkeerregels, onderlinge kibbelpartijen en avondtoilet. Te Elisabethville in de Congo maakte Smith fortuin in onroerende goederen. Te N'goma aan het Kifoemeer is men bezig het eerste echt Europeesche Casino in Afrika ten Zuiden van den evenaar te bouwen. Het zal heeten Hotel des Volcans. Zwemmen, verschillende takken