HOE VERSTAAN DE MIEREN ZICH MET ELKAAR?

Wat doet ze, wanneer het haar nuttig of gevaarlijk voorkomt?

Hoe handelt de vindster, wanneer zij daarop nestgenooten ontmoet ?

Wat ondernemen de nestgenooten, waarmee de vindster een ontmoeting had?

Hoe reageeren de gezamenlijke nestbewoners op deze gebeurtenis?

De antwoorden, welke men op deze vragen ontvangt, geven voor alle variëteiten een ongeveer gelijk beeld.

Wanneer een mier op verkenningstochten, die eerst de naaste omgeving betreffen, zich later evenwel verder uitstrekken, op iets onbekends stoot, dan wordt dit eerst aan een onderzoek onderworpen. Al naar haar temperament besluipt zij het daarbij zeer voorzichtig, zooals bijv. ook onze inheemsche roode Knoopmier, Myrmica ruba, doet of wel zij bestormt het eenige malen achtereen, zooals ik dat bij de woestijnsoorten in Chili kon waarnemen. Dreigt het nieuwe voorwerp te gevaarlijk te zijn, dan gaat de vindster onmiddellijk op de vlucht. Blijkt het onbekende iets neutraals te zijn, dan worden de verkenningstochten na eenigen tijd verder voortgezet. Is het daarentegen iets bruikbaars, dan probeert de mier het onmiddellijk te transporteeren. Gelukt het haar in één of meer keeren, dan ziet zij van hulp vragen af en draagt het gevondene het nest binnen. Bij verschillende soorten lichten de mieren evenwel een estafettedienst in: het gevondene wordt niet tot in het nest zelf gesleept, doch slechts een stuk verder, zoodat onderweg korendepots ontstaan; of ook de in den krop vochtig geworden buit wordt op grooteren of kleineren afstand van het nest aan andere mieren afgegeven, zooals bij Solenopsis, Myrmica, Lasius. Verschillende soorten bepalen zich daarbij tot een meer passieve houding, zooals bij Solenopsis en wachten als het ware als een levend depot tot het in den krop bewaarde voedsel door nestgenooten afgehaald wordt. Of wel zij treden actiever op, zooals Formica en maken steeds grootere tochten van den buit af gerekend, tot zij hun krop kunnen leegen.

In al zulke gevallen zien we een zekere specialisatie van den arbeid, die in uiterste gevallen tot plaatsing van wachters