HANDEL IN VERDOOVENDE MIDDELEN

Dat de Britsen-Indische regeering voortging een voornaam leverancier te zijn van bereid opium, gaf te Genève aanleiding tot de beschuldiging van inconsequentie en Lyall, de President van de Centrale Opiumcommissie heeft gewezen op het feit, dat de opiumschuivers in de Kroon-koloniën dit artikel kochten van een Regeering, die een plechtige gelofte had gedaan, het opiumschuiven te onderdrukken. Het is zeer zeker abnormaal, dat iemand, die bereid opium levert, hier te lande1) strafbaar is met een boete van ten hoogste £ iooo en eventueel zelfs met tien jaar dwangarbeid, terwijl de BritschIndische regeering voortgaat dergelijk opium met een aardige winst uit te voeren. Men wordt herinnerd aan de cynische uitspraak van Warren Hastings met betrekking tot het opium, dat „het een verderfelijk weelde-artikel is, dat niet geoorloofd behoorde te zijn dan alleen voor den handel met het buitenland."

De Conventie van 1931 tot „beperking van den aanmaak" strekte zich niet uit tot de productie van ruw opium of van de bladeren van den cocastruik, en er mag aan herinnerd worden, dat de Amerikaansche en de Chineesche gedelegeerden zich van de Conferenties van Genève in 1925 terugtrokken, omdat het toezicht op of de beperking der productie van de grondstoffen was uitgeschakeld van het onderwerp van die Conferenties en uitgesloten bij de Conventies, die er het gevolg van waren.2) De Amerikaansche gedelegeerden waren de opvatting toegedaan,

(r) dat, wil men de doeleinden van de Haagsche Opium Conventie' bereiken volgens haar geest en ware bedoeling, erkend moet worden dat het gebruik van opiumproducten voor andere dan medische en wetenschappelijke doeleinden een misbruik is en niet wettig;

(2) dat het, ten einde het misbruik van deze verdoovingsmiddelen te voorkomen, noodig is het toezicht op de productie van ruw opium op zulk een wijze uit te oefenen, dat er geen voor niet-medische en niet-wetenschappelijke doeleinden beschikbaar surplus ontstaat.

1) d.i. in Britsch-Indië. (Vert.)

2) Zooals bekend, streefde de Amerikaansche delegatie toen naar het destijds onbereikbare. (Vert.)