DE MAXIMALE HOOGTE VAN EEN VERKEERSVLIEGTUIG

omdat hierbij behalve huidaandoeningen nog bindvliesontstekingen en hoorn vlies vertroebeling kunnen optreden.

G. v. M.

De maximale hoogte van een verkeersvliegtuig.

In Die Klinische Wochenschrift van 2 November j.1. vertelt Dr. Jongbloed in hoeverre zuurstofgebrek invloed heeft op de oplettendheid van een vliegenier, die op een hoogte van vijf duizend meter of meer vliegt. Deze hoogten worden immers vaak bereikt, wanneer hooge bergen worden overgevlogen, vooral als wolken uitzicht op bergketens benemen. De oplettendheid van den vlieger is vooral van belang bij het zoogenaamde blindvliegen, dat bij wolkig weer noodig kan zijn. Dr. Jongbloed vond, dat de ijlheid van de lucht op vijf duizend meter hoogte slechts een lichte vermindering van de geestelijke waakzaamheid van den radiotelegrafist veroorzaakt. Hij vond, dat een langzamer werking van de geestelijke functies het duidelijkst merkbaar was bij de onderscheidingsreacties, welker regelmaat meer beïnvloed werd dan de reactietijd. Toch is de auteur overtuigd, dat een getramd aviateur veilig op 5000 m hoogte gedurende een uur kan vliegen, maar dat verdere stijging naar hoogere regionen de opmerkzaamheid vermindert. Blind vliegen bij slechte weersomstandigheden stelt natuurlijk nog hoogere eischen aan de oplettendheid van den vliegenier. Drie proefpersonen van Dr. Jongbloed moesten zuurstof inhaleeren, kort nadat zij de 5000 M gepasseerd waren, terwijl vier anderen geen moeilijkheden hadden. Dit wijst erop, dat op deze hoogte ook klachten van de zijde der passagiers verwacht kunnen worden, want hoewel bij vliegers keuring en daarmee selectie kan plaats vinden, kan dit niet met de passagiers plaats hebben. Daarom zullen maatregelen genomen moeten worden om zelfs bij den zwaksten passagier klachten te voorkomen. Hiertoe zou volgens Dr. Jongbloed zuurstofinhalatie boven 5000 M aan te bevelen zijn. Ademhalingsmaskers en andere instrumenten vallen bij de passagiers weinig in den smaak en moeten zoo mogelijk vermeden worden. Nu een moderne vliegtuigcabine een regelbaar ventilatiesysteem heeft, is het misschien mogelijk de zuurstof spanning voldoende hoog te houden door een overmaat zuurstof in de cabine te brengen.

J. G.