EEN NIEUW STADIUM IN DEN STRIJD

welke andere eventueel noodzakelijke handelwijze. Wij zijn dan ook in samenwerking met onze vrienden bezig ons bestaan door eigen kracht te verzekeren, d.w.z. dat wij binnen onze eigen grenzen voor onze verdediging werken. Onlangs zijn voor dit doel belangrijke binnenlandsche maatregelen genomen, en wij zullen op dien weg voortgaan zonder ons door wat dan ook daar van af te laten brengen. De Tsjechische Regeering zal waarschijnlijk de toestemming van ons volk voor maatregelen van dien aard vragen, inzonderheid betreffende verlenging van den militairen diensttijd. TsjechoSlowakije moet in militair, administratief, politiek en economisch en vooral in moreel opzicht behoorlijk voorbereid zijn op de naaste toekomst. Gij ziet, dat andere staten, zooals Engeland, hun zaken regelen. Daarom is het ons aller plicht, de plicht van al onze politieke partijen, van alle verantwoordelijke elementen van ons volk, de huidige situatie te begrijpen, die misschien voor langen tijd over onze toekomst beslist. Wij allen moeten zonder onderscheid van partij of ras onze democratie en onze vrijheid schragen en als één man klaar staan om die in alle omstandigheden en met alle middelen te verdedigen.

Daarin ligt nu en in de toekomst de voornaamste waarborg voor ons uiteindelijk succes, wat er ook om ons heen of misschien tegen ons mag gebeuren.

VI. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN TSJECHO-SLOWAKIJE EN DE VERSCHILLENDE LANDEN VAN EUROPA

Mijn uiteenzetting betreffende den algemeenen toestand van Europa en de wereld doet zien, welke onze eigen positie is ten opzichte van de groote Europeesche problemen en temidden van den doolhof der hooge belangen van de Mogendheden. Ik wensch dat overzicht aan te vullen met een korte schets van onze particuliere betrekkingen tot elk van de landen, die voor ons van bijzonder belang zijn.

De Kleine Entente wordt nu, na veertien jaren van ingespannen arbeid in de internationale wereld, door alle serieuze elementen in de internationale politiek erkend als een beslissende factor in de Middeneuropeesche en als een van de belangrijke factoren in de algemeene Europeesche politiek.