DE REVUE DER SPORTEN.

845

ZWEMSPORT IN HET OOSTEN,

Mej. C. Leibbrand uit Zeist, die te Zutphen den 6 K.M. zwemwedstrijd won.

volgens kwamen U. D. I. (Bergen op Zoom), Olympia (Tilburg), Kunst en Kracht (Den Bosch) en Excelsior (Amersfoort) als No. 2, 3, 4 en 5 aan.

De categorie voor twaalf turners bracht de Italianen op de eerste plaatsen. Schitterend hebben deze gymnasten geturnd. Alles ging zoo prachtig klassikaal en tegelijkertijd zoo soepel, dat er niet aan te twijfelen viel of zij zouden fraaie successen behalen; hetgeen later op sprekende wijze bewaarheid werd. Fijne toestelturners, die mannen uit Mussolini's land.

De Hollandsche clubs brachten het er matig af. Sparta (Delft) was de eerstgeplaatste Nederlandsche vereeniging, die als No. 9 aankwam, met bijna honderd punten minder dan de eerstgeplaatste Italiaansche club. Kracht en Vlugheid (Amsterdam), Sparta (Dordrecht), Oranje (Venlo) plaatsten zich resp. No.. 10, 11 en 14, allen met een prix d'honneur, terwijl K. D. O. (Dordrecht) met een prix d'Excellence als No. 17 aankwam.

Geen al te fraaie Hollandsche prestaties.

Zeer mooi waren echter de resultaten, die onze clubs bij de wedstrijden in vrije- en gereedschapsoefeningen behaalden. Sparta (Delft) wist zich met vrije oefeningen tweede te plaatsen, terwijl Kracht en Vlugheid (Amsterdam) vijfde werd. Oranje (Venlo) 'en Sparta (Dordrecht) werden resp. No. 8 en 9 in deze groote afdeeling.

Van Kracht en Vlugheid had men, vooral met het oog op de serie zware vrije oefeningen, die de turners uitvoerden, een beter resultaat verwacht. De omstandigheden waren echter verre van gunstig. In België heeft men n.1. de gewoonte om turnwedstrijden in de stad te houden op openbare pleinen of boulevards. Ook in Luik bleef men die gewoonte getrouw en koos als wedstrijd-terrein één der:ifcoulevards. De

bodemgesteldheid was echter totaal ongeschikt om er oefeningen op uit te voeren, zooals de Amsterdammers deden.

Het was een harde grintweg, waaide puntige keien uitstaken en voor het maken van vrije oefeningen, waarbij de turners soms languit op den grond moesten liggen, natuurlijk onbruikbaar. Toch deden de Amsterdammers hun oefeningen zoo goed en zoo kwaad als het ging, om tenminste het best mogelijke resultaat te bereiken. Dat het hun niet geheel is mogen gelukken, heeft niet aan hun gelegen.. .

Met gereedschapsoefeningen behaalden zij echter een fraai succes door zich met een prachtig nummer knotszwaaien nummer één in hun afdeeling te plaatsen vóór Italianen en Franschen. Dat was het beste resultaat, dat

er door een Nederlandsche club te Luik behaald werd.

—o—

Des beaux garcons

Niet minder dan drie optochten door Luik zijn er in die dagen gehouden. Zaterdagavond een fakkeltocht, die niet veel zaaks was, doch Zondags twee inderdaad fraaie optochten. Des morgens was het Stadhuis het einddoel en wij hebben een poosje op de monumentale trappen den gymnastenstoet gade geslagen.

Sombere oorlogsherinneringen waren er te zien. Forsche kerels, met diepe litteekens over het gelaat, turners met verminkte handen. En zelfs eenigen hinkten mee met een kunstbeen......

Wel worden wij nog telkenmale wreed

herinnerd aan den wereldbrand: ook bij de meest blijde gebeurtenissen.

Onze Hollandsche jongens maakten een fermen indruk. Zij marcheerden uitstékend en de kleeding was goed verzorgd; alleen de broeken zijn leelijk. De Italianen kunnen ons op dit gebied nog iets beters laten zien. Wij liepen een eindje met de Hollandsche afdeelingen mee en hoorden verschillende bewonderende uitroepen toen onze jongens passeerden. Een Waalsche schoone riep zelfs in haar zangerig. Fransen":

— ,,Ah ce sont des beaux gargons!" en toen moest ik toch werkelijk even denken aan dat aardige liedje van Clinge Doorenbos. „Maar je kent ze niet zoo goed als ik ze ken "

S. St.

N. V. TECHNISCH BUREAU BIJLEVELD

BOELOF HABTSTBAAT 30 - AMSTEEDAM TOEBEHOOREN VOOR AUTOMOBIELEN