SPORT IN BEELD

20

Uit de Roei-wereld.

De toekomst aan de jeugd!

Mr. G. L. de Vries Feyens, de afgetreden voorzitter van den Fed. Roeibond, zeide in zijn hoogst belangwekkend jaarverslag o.a.:

Onze hope gaat naar de jongeren, want het schijnt wel dat velen, wier namen ons familiaar zijn geworden en die wij met vreugde telkens weer op onze wedstrijden terugzagen, dit jaar voor het laatst geroeid hebben. Een nieuw geslacht moet nieuw leven brengen. Zeker zal het moeilijk zijn onze roeisport tot een hoog internationaal peil op te voeren. Men bedenke slechts, dat op een voorjaarswedstrijd te Cambridge vaak 60 achten aan de bumping-races deelnemen dat zijn 480 roeiers uit één Universiteitsstad. Laga, dat velen haar groot aantal vaak benijden zinkt daarbij in 't. niet. Maar 't is geen reden tot verslapping. Integendeel er is steunkracht. De Amsterdamsche Roeibond heeft een sluimerend leven tot een krachtigen hartslag weten te wekken door anergisch het schoolroeien ter hand te nemen. Ruim 300 jongens en meisjes, leerlingen van de H.B.S., heb'ben dit jaar onder leiding van roei-instructeurs die destijds na afgelegd examen een diploma van den Nederlandschen Roeibond hebben gekregen, zich op onze sport toegelegd, een aantal dat verre boven dat van andere jaren uitsteekt. Op een zonnigen najaarsdag hebben wij de resultaten gezien: de schuitenhuizen van Hoop en Amstel waren kleurige en fleurige bloementuinen waar de kakelende jeugd een heel ongekend en vroolijk leven bracht. Wij zagen op den Amstel stijlroeien van meisjes, hardroeien van jongens in het niet zoo heel volmaakte materiaal van de A.B.L.O., wij zagen er vooral opgewektheid en roeilust, wij hoorden er den juisten toon in de redevoering, waarmede onze paedagoog, Dr. C. P. Gunning, de prijswinnaars geluk wenschte. *

In die richting ligt de oplossing van de vraag die velen zich zoo angstvallig stellen: Hoe brengen wij onze roeisport naar boven? Kweekt roeileeraren, kweekt roeiers en kweekt ze jong. Dat is het geheim van Engeland en America's successen, waar de jeugd al in zijn eerste schooljaren in wedloopen en spelen den smaak krijgt van den onderlingen kamp. En dan nog is het moeilijk. Engeland kreeg slechts één Olympisch kampioenschap, America twee, ofschoon het eerste voor zes, het tweede voor zeven nummers inschreef.

BERICHT:

Om teleurstellingen te voorkomen, deelen wij ook hier nog eens mede, dat onze volgende uitgave, ons Kerstnummer, met het oog op de Kerst-dagen, instede van Woensdag des Vrijdags zal verschijnen, 'aar wij hopen met een groote serie illustraties van Kerst-wedstrijden.

Boven aanschouwt men het nieuw bestuur van den Xederlandschen Roeibond, v. 1. n. r. zittend : J. G. Bosma, H. Schutte, Dr, te Hennepe en Dr. Marres. Staande links: Dr. Mieremet, rechts: R. Peereboom. Beneden een foto van den periodiek afgetreden, zoo talentvollen voorzitter van de organisatie, van wien wij hiernaast eenige gedenkwaardige regelen uit diens jaarverslag afdrukken (foto's Polygoon Haarlem).