6^8 VERHANDELING OVER DE GASVERLICHTING.

toppen der heuvelen affchietcnde, de naeht met haren valen fluijer, het halfrond komt bedekken. —— Dan toch, vooral in den vinter, wanneer de zon de zuidelijke gefternten des dierenriems , voor ons oog Icbijnbaar doorwandelende, bij haren lagen (land, boven den gezigreinder van 's aardrijks noordelijk halfrond, hare ftralen niet., dan onder een' fiaauwen hoek op dezelve affchiet, en, bij het befchrijven van een' kleinen dagboog, het oog fpoedig na hare opkomst weder verlaat, dan toch zoude eene duisternis van langeren duur, den mensch noodzaken, het grootrte gedeelte van ieder etmaal, geheel werkeloos, en, of, even als fomraige dieren, in een' gevoelloozcn doodflaap, of in zelfvervelende ledigheid door te brengen, ware het niet, dat het vindingrijk vernuft, waarmede hij, door zijnen Hemelfchen Vader, zoo ruim befchonken is, hem in dezen de middelen had doen uitdenken, waardoor^ hij het gemis der zonnellralen, ter ontdekking van de hem onirimgende voorwerpen, konde vergoeden.

Verfchillende zijn de middelen, waarop de mensch dit Kunstlicht weet daar te (tellen, en hoe eenvoudig deszeifs cerfte vinding, ontleend van de vlamme oes vuurs, gelijk nog, bij eenige onbefchaafde volken in gebruik is, ook wezen moge; hebben nogtans handel, industrie, en luxe, elk hieraan het hare toebrengende, dit Kunstlicht heden, bij de befchaafde volken, tot eenen, inderdaad bewonderenswaardigen trap van volkomenheid gebragt; en het zijn de lofwaardige bemoeijingen, om, van tijd tot tijd, in het Kunstlicht, meer en meer_bezuiniging en verbetering daar te (tellen, waaraan wij de uitvinding dier menigte lborten van Jrgand-, Spaar-, Siberifche- en andere Lampen, welke zoo algemeen gebezigd worden, hebben dank te wijten.

Over deze verfchillende wijze van verlichten nogtans, zullen wij, als genoegzaam bekend, niet uitweiden; bij elk derzelve toch wordt de lichtftof met de warmteftof vereenigd en vrijgemaakt, terwijl dit, bij de eene dier verlichthigswijzen, met meerderen glans en luister gefchiedf, dan bij de andere; terwijl te gelijk, door den minderen of meerderen, hierbij ontftaanden, koolftoffelijken walm, het eene, voor de gezondheid, muUS^* delijk is, dan het andere.

Alle, tot hiertoe, in ons Vaderland gebruikelijke wijzen van verlichten, hebben nogtans, ten minfte voor zoo

ver-