Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w.o. „DE CORINTHIAN"

„ . ' —|Het succes van onze Onze dames- .... ,n . „

athleten mannelijke athleten ' den verleden week in Engeland is op glo rieuse wijze hernieuwd door onze damesploeg, die te Londen deelnam aan de Engelsche dames-athletiekkampioenschappen. Twee eerste en drie tweede prijzen werden binnengehaald. Bravo! Mej. De Koek won het speerwerpen en kogelstooten binnen den Engelschen record-tijd. De dames Munnikes, ter Horst en Pels werden tweede resp. op de nummers kogelstooten, 80 meter horden en discuswerpen. Bemoedigende resultaten, die schoone beloften inhouden voor de toekomst van onze Nederlandsche athletiek, die bezig is zich een vooraanstaande plaats te veroveren in de internationale klasse.

=—===—In de eerstvolgende u ' . t rs weken zullen verin Nederland schillende Engelsche — cricket-teams een bezoek aan ons land brengen, n.1. de Harrow Wanderers, de Free Foresters en de M.C.C. De eerste spelen op 24 en 25 Juli te Schiedam, op 26 en 27 Juli in Laren tegen de Flamingo's en 29 en 30 Juli tegen het Nederlandsch elftal te Amsterdam. De Free Foresters komen voor de dertiende maal. Op 31 Juli en 1 Aug. tegen H.C.C. in Den Haag, 2 en 3 Aug. in Laren tegen de Flamingo's en 5 en 6 Aug. tegen het Ned. XI in Haarlem. De M.C.C. speelt ter eere van het 50-jarig bestaan der Ned. Cricket Bond — waarop we binnenkort terugkomen — op 10 en 11 Aug. te Haarlem tegen een Ned. team en op 12 en 13 Aug. in Den Haag tegen Nederland. Er staat de cricketliefhebbers dus een druk doch mooi programma te wachten.

—De president van Dr. Van Prooye den K.N.V.B., dr. en V.O.C. D. J. van Prooye,

— is afgetreden als

voorzitter van zijn vereeniging V.O.C.

I Na lang beraad

De Graaf naar heeft de Ned. Parijs Wielren Unie be-

! — sloten den jongen

Nederlandschen stayer-kampioen A. W. A. de Graaf naar de wereldkampioenschappen te Parijs af te vaardigen. Hij zal achter Kaser uitkomen in de 100 k.m. met motorgangmaking. Ofschoon wij niet gelooven in een overwinning van den Amsterdammer, meenen wij toch wel dat hij in staat zal zijn de finale te bereiken. In ieder geval kan De Graaf in de Parijsche hoogeschool veel leeren, zoodat wij hem adviseeren zijn oogen en ooren goed den kost te geven. Wil hij werkelijk de Ned. stayer van de toekomst worden, dan moet hij thans gaan toonen waartoe hij in staat is.

812

^ Door den regen Onze turnploeg kon een gedeelte won /an het turnpro-

— gramma voor den

wedstrijd Nederland—Luxemburg niet afgewerkt worden. In de haastig ingerichte tent, waarin men voor den regen gevlucht was, konden het ringentoestel en het paard met springplank niet geplaatst worden. Doch de resteerende oefeningen aan rek, paard, brug en de vrije oefeningen waren voldoende om onze keurploeg een royale overwinning te bezorgen. De beste Nederlander was F. Wedel. Onze ploeg heeft het niet moeilijk gehad in het fleurig versierde stadje Terborg, waar zij de gast was van de jubileerende ver. Prinses Juliana.

Zoo zal Nederland De Nacht van dit weekend zijn Rijswijk sensatie hebben van een 25 uurs koppelwedstrijd, een wielerevenement, waarvoor groote belangstelling is. De beste ploegen van Europa hebben ingeschreven. Favoriet is het beroemde Fransche koppel Broccardo—Guimbretière, dat verleden week een 24 uurs wedstrijd won vóór Pijnenburg en Wals. Dit prachtige koppel werd sinds haar zege op de Parijsche Zesdaagsche nog niet geslagen, zij hebben nu, met hun laatste overwinning mee, een ononderbroken keten van liefst 14 overwinningen achter den rug. Op de Rijswijksche wielerbaan zullen zij echter een zwaren strijd hebben tegen de koppels Schön— Buschenhagen, Jan van Kempen— Bogaert, Hürtgen—Göbel en van Hevel—Slembroeck, allen geroutineerde, sterke Zesdagen renners, die zich heftig zullen verzetten en niet gemakkelijk zullen zijn te overwinnen. De gevaarlijkste tegenstanders zullen echter het koppel Pijnenburg—Wals voor hen zijn, die het er vooral op zullen zetten revanche te nemen voor de zoojuist geleden nederlaag. Verder nemen verschillende, jonge Hollanders

deel: Klaas van Nek Jr., Heslinga—Matena, D. v. Dijk—van Rossum, Wildschut—van der Heijden, die stellig zullen rijden voor wat ze waard zijn. Wij mogen den organisator, Fr. Grolms, dankbaar zijn dat hij ons een dergelijke wereld-wieler-sensatie voorzet!

= In Spa heeft zooIn Spa verloren wel Nederland als en gewonnen België een succes

— behaald bij den internationalen zwemwedstrijd. Wij wonnen de landenestafette 4 X 200 meter vrije slag met groot verschil, ondanks het ontbreken van onzen snelsten man Scheffer. De polowedstrijd tegen de Belgen werd echter verloren met 7—4. Ondanks deze groote nederlaag bewees deze wedstrijd, dat ons zevental op den goeden weg is. Een enthousiaste, snelle ploeg, die wat last van de zenuwen had, doch vooral in de tweede helft verdienstelijk speelde.

"Buïienl^nde^ llmm?r" tennis kampioen Noordwijk met in

van Nederland SeskaSd , h« hee" ren-enkelspel te

winnen van den Italiaan De Stefani. Eerst scheen onze landgenoot nog een goede kans te hebben: de eerste set won hij zonder veel moeite. Doch in de volgende sets bleek de Italiaan sterker. Zoodat we den beker weer kwijt zijn! Onze beste dame, mej. Rollin Couquerque, bracht het niet tot de finale. Duitschland won het dames-enkelspel met mevr. Von Stuck. Ook in het dames-dubbelspel waren onze dames Couquerque en Dros niet opgewassen tegen mevr. Burke en mej. Adamoff, terwijl in het gemengd dubbelspel mevr. Burke en Von Kehrling mevr. Dros en Rogers sloegen. Alleen in de heerendubbel hadden we succes. In een fraaie partij won Timmer met Von Kehrling van Rogers en De Stefani, waarbij de Nederlander, geïnspireerd door zijn grooten partner, zichzelf overtrof.

VAN ATHLEET TOT POLITICUS. De populaire Engelsche hordenlooper Lord Burgley, in 1928 Olymp. kampioen 400 meter horden, heeft de athletiek vaarwel gezegd om zich geheel te kunnen

geven aan zijn politieke carrière.

Sluiten