Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD/DE REVUE DER SPORTEN

HET OLYMPISCH ZEIL-T0URN001

DAAN KAGCHELLAND IN ZIJN ELEMENT!

Kiel, 8 Augustus '36.

Na een buitengewoon slecht begin, klaarde het weer den derden dag van het zeiltournooi gelukkig op, waardoor de Olympische zeilwedstrijden direct een enthousiaster aanzien kregen. De wonderlijke regenkleedingstukken verdwenen om plaats te maken voor witte en grijze flanellen pantalons, witte pullovers, etc, etc. Het zou wellicht iemand tot een lijvig boekdeel kunnen inspireeren, hier waar zooveel naties vereenigd zijn: „De regen- en mooiweer kleeding bij de verschillende volken". Gebonden f3.50.

Des morgens heerschte reeds vroeg een gezellige drukte in de Olympiahaven. Om half acht, acht uur zijn de eerste zeilen reeds bezig hun schepen wedstrijdklaar te maken.

Kagchelland en v. d. Stadt sponzen de Nürnberg, de Hollandsche jol, grondig schoon en maken fantastische toeren om met behulp van een bokkepoot, het aangroeisel van de onderzijde te verwijderen.

Kagchelland is hier zeer populair, velen van de andere jollenzeilers trachten zijn naam zoo goed mogelijk uit te spreken en doen hun best eenige Hollandsche woorden te leeren.

„GOE MORGEN, DAON"

— „Goe morgen, Daon": zegt Scott de Engelsche jollenzeiler de grootste concurrent van Kagchelland." Gaat koet?" Hoewel het prachtig weer is loopt Scott gekleed in een grijze pantalon en blauw poloshirt over de steigers met een keurig opgerolde paraplu in de hand.

Kagchelland wil weten of dat zijn mascotte is.

Ook de Argentijnsche jollenzeiler kent Hollandsch „een bietje, heb iek in BuenosAires gelert".

Merkwaardig genoeg heeft Kagchelland die toch een licht weer zeiler is, de eerste dagen toen het buitengewoon slecht weer was met harden wind beter gezeild dan den vierden dag toen het mooi weer was geworden met zeer lichten wind, 's morgens was hij zeer optimistisch gestemd, hoewel hij zeide: „Vandaag kunnen ze allemaal wel zeilen, de vorige dagen had ik maar op ongeveer vier te letten,vandaag zal ik er minstens tien tegen me hebben.

BOB MAAS BETERT ZICH.

Bob Maas hoopt ook het beste, na de eersten dag pech gehad te hebben door zijn mast te breken, arriveerde hij den tweeden dag als tweede, den derden dag ais vierde en den vierden dag eveneens als vierde.

Opmerkelijk goed zeilde de Duitsche star, die reeds driemaal eerste werd en eenmaal vierde, Vrijdag ging deze star met een voorsprong van 31 minuut vóór de eerstvolgende boot door de finish!

De Nederlandsche zesmeter is helaas treurig begonnen, den eersten dag scheurde het grootzeil op de naden, Woensdag kwam C a r p als tiende binnen, tijdens het vóór de windsche rak, was de spinaker de lucht ingevlogen, de klamp op dek was er uitgerukt!

DAAN KAGCHELLAND.

Donderdag brak een stag en moest dus opgegeven worden en Vrijdag kwam de Ruyter als zesde binnen.

Carp maakt steeds een uitstekenden start en gaat als eerste of tweede door de lijn, hij kan er maar niet over uit dat hij zooveel pech heeft.

- In al de jaren dat ik zeil, heb ik nog niet zooveel pech gehad". Bij de zesmeter klasse staan Zweden en Engeland op dit oogenblik aan de spits, Duitschland, Noorwegen en Zwitserland geven echter niet veel toe. Noorwegen en Zweden zeilen in de achtmeter klasse wel het beste, hoewel ook Duitschland en Italië uitstekende krachten zijn. Het puntenstelsel dat hier gevolgd wordt, de eerste aankomende boot ontvangt zooveel punten als er booten gestart zijn, dus wanneer 24 jollen starten ontvangt, nummer een, 24, nummer twee 23 punten, enz.

RECORD AAN PROTESTEN.

Het is moeilijk een goed overzicht van het aantal behaalde punten te verkrijgen, en zeker niet iedere dag, de puntentelling ondergaat voortdurend verandering, daar er zeer veel geprotesteerd wordt, de volgende dag worden de punten dan veranderd, waarna opnieuw geprotesteerd wordt!

Vooral in de starklasse zijn de protesten niet van de lucht.

— De wedstrijden zijn schitterend te volgen, iederen morgen te negen uur vertrekken van de Olympiahaven een aantal snelle groote motorjachten van de Marine, die ieder een anderen wedstrijd volgen, hetgeen te zien is aan de verschillende vlaggen die ze in het want voeren.

P I. beteekent persboot voor de achtmeters P 2. persboot voor de zesmeters enz. De booten voor de film en fotoreporters hebben een F. Fl, F 2, enz. Kleinere motorbooten liggen gereed om de verschillende deelnemers naar de wedstrijdbanen te sleepen.

Velen maken hier echter geen gebruik van en zeilen naar de startschepen. Op die startschepen is alles ook uitstekend in orde, vóór den start wordt een nummer getoond,waarop de deelnemers onmiddellijk in hun aanwijzingen kunnen zien, welke boeien gerond moeten worden.

Bij de startschepen heerscht een drukte behalve de persbooten en de vele andere marinemotorbooten, liggen er ook nog vele toeschouwersbooten volgepropt met eenige honderden menschen en geweldig scheef liggend daar alle opvarenden zooveel mogelijk aan de zijde van den start willen zijn.

Op sommige dagen vliegt er nog een kabelballon boven de startplaats, van waaruit een film opgenomen wordt, de ballon is bevestigd aan een marinesleepboot. Het is een zeer zonderling gezicht die dikke worst daar hoog in de lucht.

Tijdens de wedstrijden wordt een ooggetuige verslag per radio verzonden, dit toestel bevindt zich aan boord van een kleine motorboot die de wedstrijden volgt, in de Olympiahaven en langs de geheele Hindenburgufer bevinden zich groote luidsprekers, waar men het verslag volgen kan, ook sommige wedstrijden uit Berlijn worden hier doorgegeven, alles afgewisseld door gramofoonmuziek.

Ik voor mij vind het buitengewoon hinderlijk, de luidsprekers zijn bijzonder luid en de Duitsche omroepers spreken op een hinderlijken agressieven toon, enfin dat is nu eenmaal Duitsch, daar moeten we maar aan wennen.

Er is hier een tamelijk groote Hollandsche kolonie, vele familieleden van zeilers en verscheidene groote Hollandsche zeil- en motorjachten die in de nabijheid van de Olympiahaven op de boeien liggen, waaronder twee ronde platbodem jachten.

Eenige dagen was hier nog het Hollandsche jacht „Zeearend" dat tegelijk met de andere Oceaanjachten in Kiel aankwam.

ledereen is hoopvol gestemd en op Kagchelland zijn aller oogen gericht!

ZONDAG.

Bob Maas vandaag eerste, Kagchelland weer tweede, na een uitstekende race achter Duitschland. In alle talen hoor ik, wanneer ik langs de vele groepjes loop die op den steiger bij de Olympiajollen staan, Olanda, Hollander, Olandese, Hollande, etc. Kagchelland is in ieder géval nu verzekerd van een medaille. Hij zelf is tevreden. „Ik heb goed gezeild", zegt hij. „Ik kan niet sneller". B JAN HAHN.

KIEL, MAANDAG — KAGCHELLAND WON VANDAAG, WERD OLYMPISCH KAMPIOEN — BOB MAAS LEGDE BESLAG OP DEN DERDEN PRIJS IN DE STAR-KLASSE.

7

Sluiten