Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING.

In liet bericht van de Uitgevers in het nummer van 15 December staat op den eersten regel „sedert het jaar 1844", dit moet zijn : sedert 1 Mei 1871.

Aan de Maatschappij »Caecilia" is door wijlen mejuffrouw Anna M. A. F/es, te Utrecht gelegateerd de som van ƒ5000, onder last van vruchtgebruik.

Tot directeur van het Hilversumsche Harmoniekorps »Wilhelmina" is benoemd de heer D. J. N. Gunters, directeur van «Crescendo" te Bussum.

Te Haarlem is opgericht Haarlem's Mannenkoor, met Henri Pielage als directeur.

Grelingefs Op Hoop van Zegen, zal voor het eerst te Amsterdam, 9 Maart, in het Paleis van Volksvlijt worden opgevoerd, den nn te Rotterdam, den i2n te 's-Hage, den i3n nog eens te Amsterdam.

Het oratorium „De Wederkomst van Christus" van Gerard von Brucken Fock, dat door de Koninkl. Oratorium-vereeniging te Amsterdam zal ten gehoore worden gebracht, is door den muziek-uitgever A. A. Noske, te Middelburg ter perse gelegd

Het bestuur van het Leidsch Studenten-Muziekgezelschap Sempre Crescendo is van plan, naar aanleiding van het onlangs gevierd 75-jarig bestaan, een der orkestwerken van den heer Koeberg voor rekening van het gezelschap te doen drukken.

De heer en mevrouw Loman—Lütkemann en de heer Evert Cornelis, die de concertgeefster accompagneeren zal op haar tournée — en ook solo zal spelen — zijn 2 Januari van Genua vertrokken met de „Preussen" van de Nord-Deutsche Lloyd. Eerst wordt een concert gegeven te Singapore. Het eerste concert in Ned.-Indië zal plaats hebben omstreeks 5 Februari te Batavia. Einde April vertrek van Java via Makassar naar Australië.

De symphonie „Aan mijn Vaderland" van Bernard Zweers, zal in druk verschijnen. De uitgever A. A. Noske te Middelburg, die zich nu tien jaar ongeveer reeds zeer verdienstelijk maakte door uitgaven van belangrijke composities van landgenooten, onderneemt ook deze uitgaaf, die ongetwijfeld de belangstelling voor Zweer's kunst sterk bevorderen zal.

Het bestuur van het Palesirina Koor te Utrecht deelt mede dat de overleden presidente Anna Fles is opgevolgd door mejuffrouw Marie Went, en dat het overigens als volgt is samengesteld: mevrouw A. Singels— Heintz, secr.-penningm., de heer P. van Gorkom, bibliothecaris, de heeren Th. van Eijck en H. Smulders Lzn., commissarissen. Koordirigent is, naar men weet; den heer Hub. Cuypers.

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op de opmerking betreffende het al of niet officieel steunen der toonkunst in ons land, in zijn Memorie geantwoord dat in het feit, dat van Rijkswege meer voor de beeldende kunsten wordt uitgegeven dan ten behoeve van de toonkunst, allerminst bahoeft gezien te worden een mindere waardeering van de toonkunst. De Minister is het geheel eens met de leden, die van oordeel waren

MUZIEKBERICHTEN.

BINNENLAND.

Sluiten