Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

te Amersfoort, heeft bij het voorjaaraexamen eene acte van bekwaamheid als hulponderwijzer verkregen. De aan hem vroeger toegekende toelage van ƒ 240 is bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 8 Mei 1863, n°. 186, 5de afd., toegekend aan P. W. van Meekeeen , van Zeist, welke van de 7 jongelieden, die zich bij den Inspecteur hadden aangemeld , de meeste bewijzen van geschiktheid en bekwaamheid had aan den dag gelegd.

friesland.

De kweekelingen M. S. Maakal en C. Wielsma , bij de normaallessen te Sneek en A. de Veies bij die te Leeuwarden, hebben eene acte van bekwaamheid als hulponderwijzer verkregen. In het begin van Mei is te Leeuwarden een vergelijkend examen gehouden van 31 jongelieden, die zich voor de vacante plaatsen hadden aangemeld. Op de voordragt van den Inspecteur zijn bij ministeriële beschikking van den 13 Mei 1863, n°. 168, 5de afd., bij de normaallessen te Sneek toegelaten S. Boekema van Uitwellingerga en W. Deinum van Bolsward, onder genot eener toelage van ƒ 200 'sjaars, tot die te Leeuwarden, M. van Dijk van Wirdurn, met eene toelage van ƒ 250 'sjaars.

Overijssel.

Vijf kweekelingen der normaallessen te Deventer hebben bij de onlangs te Zwolle gehouden examens eene acte van bekwaamheid als hulponderwijzer verkregen; daar-