Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drie-en-veertigste jaargang. 1 Mei 4886.

*ÏAi:rm \.

ALGEMEEN MUZIKAAL TIJDSCHRIFT VAN NEDERLAND.

De uitgave geschiedt op den lsten en löden van iedere maand bij MARTINUS NIJHOFF te VGravenhage, aan wien men alle stukken, de redactie en de uitgave betreffende, gelieve te adresseeren. Prijs f 1.50, fr. p. p. f 1.65 per kwartaal. Men abonneert zien voor den geheelen jaargang. Advertentiën worden berekend tegen 12^ cent per regel, groote letters naar plaatsruimte.

Inhoud: Ciitische aankondigingen, door W. F. G. Nicolaï (Cath. van Eennes: „ Jong Holland ", kinderliederen ; F. D. Lefèbre: „ llozeblaadjes", Liedjes en Versjes voor School en Huis; M.Boon: 34driestemmige Liederen van stichtelijken inhoud; M. Gonjade: Kleine handleiding der theorie; M. H. van 'tKruijs: Verzameling van Disposities; idem: Vijf Bagatellen voor Orgel of Harmonium ; idem : Het Orgel, Maandblad voor organisten). — Brief uit België, door Dr. P. — Concertverslagen: Amsterdam, Botterdam, Dordrecht. — Buitenlandsch nieuws. — Programma's. — Advertentiën.

Critische AankondigingenMejuffrouw Catharina van Rennes wijdt haar compositie-talent bij voorkeur aan de kinderwereld; daarvoor moet men haar dankbaar zijn, in aanmerking nemende dat het een moeilijke taak is die zij zich zelve oplegt en de talentvolle wijze waarop zij zich doorgaans daarvan kwijt. Over „Jong Holland", Eenstemmige Kinderliederen met Piano-begeleiding *) kan ik weer met denzelfden lof gewagen als ik dat met de 12 Kinderliedjes in der tijd heb gedaan (zie Caecilia 1883, blz. 135). De kindertoon is goed getrotFen, de melodie gaat slechts zelden tot e// (gelukkig nooit daarboven) en de begeleiding is eenvoudig en steunt de melodie. Het titelblad is allerliefst en het zal velen welkom zijn daarop te lezen dat „deze liedjes ook verkrijgbaar [zijn] voor eene enkele zangstem" 4). Ik wensch de componiste geluk met twee dichteressen als de dames Anna Fles en Jacoba Mossel, die zulke allerliefste versjes voor haar schreven; juweeltjes zijn b. v. het „Meiliedje", — „Klaas vaak" en „Een man een man, Eeu woord een woord"; — de muziek is met den inhoud in overeenstemming, dit is, dunkt mij , de beste lof dien ik kan uitspreken.

Een zelfde doel als mej. Van Rennes beoogt de heer F. D. L efèbre met de uitgaaf van „ Rozeblaadjes, Liedjes en Versjes voor School en Huis, ten gebruike bij de Platen voor de Aanschouwelijke Lees-leerwijze: „Methode Bouman" 3). Dit blijkt uit de Inleiding tot de 20 liedjes (en zes versjes zonder muziek) waarvan ik een gedeelte hier laat volgen.

') Utrecht bij F. J. Deierkauf. Prijs f 0.90. ») a f 0.40.

*) Franeker., — F. Koksma. 1885. Prijs / ?

Menigeen, met het onderwijs der kleinen belast, uit vaak den wensch: 'k "Wou zoo graag, dat ik wat meer bevattelijke liedjes voor mijne kleine kleuters had!"

En waarlijk — van dit artikel is er nog geen overvloed, althans voor de laagste klas der L. S. is de keuze zeer beperkt. Toch heeft men ze daar allereerst en 't meest noodig. Men weet immers bij ervaring, hoe 't eenvoudig, naïf kinderliedje, na behoorlijk verklaard en besproken te zijn, het leerenspreken en opmerken, de ontwikkeling van 't verstand en de vorming van 't ontvankelijk gemoed in de hand werkt.

Het onderwijs smakelijk te maken , het „leeren" te veraangenamen, zij het streven van ieder, die aan de vorming der jeugd medewerkt.

Dit streven stond bij den vervaardiger dezer liedekens en versjes op den voorgrond en spoorde hem aan, toen hij ze bij de kleine scholieren geliefd en bij zijne medeonderwijzers gewaardeerd vond, ze als „Rozeblaadjes" te verspreiden.

De tekst, die met ingenomenheid door den heer Bouman, ontwerper der voortreffelijke Leesmethode, werd begroet, sluit zich direct of indirect bij de leerstof daarvan aan.

Een zestal versjes, die me voor den zang minder geschikt bleken te zijn, besluit dit bundeltje.

Ze zijn zonder begeleiding en zoo populair mogelijk geschreven (soms tot de uiterste grens toe) en zullen ongetwijfeld spoedig door de kinderen uit het hoofd kunnen gezongen worden. De declamatie is goed, de omvang blijvende binnen de grenzen der kinderstem (schoon er mij te dikwerf de e// in voorkomt, die men m. i. slechts bij uitzondering mag gebruiken) en de inhoud der gedichtjes echt kinderlijk, zoodat het werkje alle aanbeveling verdient. Het is op groen papier met blauwen inkt gedrukt.

„Een woordje vooraf" zou welkom geweest zijn bij de „34 Driestemmige Liederen van stichtelijken inhoud, voor zangvereenigingen en huisgezinnen, muziek van M. Boon". Immers nu tast men in den blinde bij de beoordeeling; men vraagt: is de comp. musicus of dilettant; heeft hij zijne muziek geheel of gedeeltelijk aan reeds bestaande ontleend; bedoelt hij dat de liederen door sopraan, alt en bas, of uitsluitend door mannenstemmen zullen gezongen worden?

Op de eerste vraag zou ik willen antwoorden, dat de muziek en de declamatie het vermoeden opwekken dat men met een talentvol dilettant te doen heeft; er zijn goede gedeelten, maar er zijn ook zwakke in zijn werkje te vinden. Al dadelijk N° 1 komt mij in de muziek te martiaal voor, in vergelijking tot den tekst. Men oordeele zelf:

Sluiten