Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

673

moet wreken. Want juist in een zoo diep ontmoedigenden tijd als deze is het zaak vóór alles geestelijk gezond en krachtig te blijven en men kan dit alleen bereiken door, ondanks alle bezuiniging, zooveel mogelijk te handhaven al wat men tot dusver als van geestelijke waarde beschouwde. Ja zelfs als eenvoudige ontspanning, als zuiver amusement; want ook deze zijn noodzakelijk voor het behoud van onze psychische veerkracht. Én niets is belangrijker op het oogenblik dan dat het gewone dagelijksche leven, zoowel van individu als maatschappij, zooveel mogelijk zijn gang ga. Blijf geestelijk gezond en frisch, bezuinig niet of zoo min mogelijk op uw meest noodzakelijke geestes-voedsel.

Wij geven deze algemeene opwekking als antwoord op een brief van een onzer leden die ons schreef dat hij als „slachtoffer der omstandigheden" moest bezuinigen en tot zijn diep leedwezen in den eersten tijd wel geen boeken meer zou kunnen koopen.

Wij willen de geldigheid van zijn, en anderer motieven niet betwisten. Maar wij herhalen: nu de oorlog opnieuw onze materieele wereld bedreigt met vernietiging, is het meer dan ooit ieders plicht om zoolang hij kan en met alle kracht zijn geestelijk bezit te handhaven. En zijn het niet juist boeken waarin de schoonste en hoogste geestelijke waarden, ons beste en edelste voedsel, onvergankelijk, niet te verwoesten door het geweld van den oorlog, zijn vastgelegd ?

*

Een leenzegel?

De Nederlandsche schrijver, die in zijn land volkomen onbeschermd staat, omringd door de onverschilligheid van zijn volk en zijn regeering, wordt in het loon dat hem dan rechtens toekomt, onophoudelijk tekort gedaan, — laten wij het harde woord maar zeggen: bestolen en geplunderd. En dat zonder dat deze staat, zonder dat één minister ooit maar één gedachte er aan gewijd heeft, om dit euvel te bestrijden. Ik bedoel het euvel der leesgezelschappen en uitleenbibliotheken. Want het Nederlandsche volk is zuinig. Wat het voor niets kan krijgen, neemt het voor niets. Er heerscht in Nederland een boekenleenmanie. Een boek te moeten koopen, is bijna zooiets als een beschamende noodmaatregel. Er zijn dames die hevige boekenlezeressen zijn, en die met trots beweren, dat ze haar heele leven nog nooit één boek hebben behoeven te koopen. Dat ze daarmee haar heele leven lang de menschen die aan dit boek hun zweet, hun zorg, hun tijd en slaap gegeven hebben, hun natuurlijke loon afstelen, beseffen zij niet. Maar hier moest de Nederlandsche regeering wijzer en menschelijker zijn. De wettelijke invoering van een leenzegel, die elk mensch verplicht enkele luttele centen voor zijn leesgenot te offeren, is een gebiedende noodzakelijkheid en in elk geval mogelijk, — hoe dan ook deze kwestie geregeld en op welke wijze de gelden verdeeld worden. Kon men bij de beide vorige punten van desiderata spreken, hier is een gebiedende noodzakelijkheid aanwezig. Het moet niet geoorloofd zijn dat het Nederlandsche publiek roofbouw pleegt op het arbeidsvermogen van een bepaalde groep burgers. Het leenzegel moet ingevoerd worden.

(Dirk Coster in De Stem)

ZAKENBERICHTEN EN PERSONALIA

De Muinck & Co., Amsterdam.

De firma De Muinck & Co. te Amsterdam bestaat 22 October a.s. vijftig jaar. De herdenking van dit heugelijk feit zal plaats vinden op 21 October a.s.

UITGEVERSBOEKMERKEN

183

Naam van de uitgever:

N.V. UITG. MIJ. „DE GULDEN STER" te Amsterdam Naam van den teekenaar:

N. J. VAN DE VECHT Jaar van ontstaan:

1930

VERTALINGEN VAN NEDERLANDSCHE UITGAVEN

Van „De Bikkel", door Diet Kramer (Amsterdam, U. M. Holland) is een Duitsche vertaling verschenen bij Paul Zsolnav Verlag, Berlin, Wien, Leipzig.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

Wijziging statuten:

Drukkerij v/h. La Rivière & Voorhoeve, te Zwolle. (Stbl. 1939 no. 197, bijv. no. 1372).

L. J. Veen's Uitg. Mij., te Amsterdam. (Stbl. 1939, no. 197, bijv. no. 1373).

UITGAVEN IN VOORBEREIDING

H. J. W. Becht, Amsterdam: J. W. F. Werumeus Buning, Nieuwe avonturen met een pollepel.

U. M. Holland, Amsterdam: Joseph Wittig, Leven en werken. — Wilma, De blauwe engel. — Roel Houwink, Willem de Merode herdacht.

H. J. Paris, Amsterdam: In de serie: Bouwsteenen voor een nieuwe samenleving: Dl. 1. J. H. Bolt, Vernieuwing van opvoeding en onderwijs. — In de serie: Het nieuwe leven. Dl. 3. W. J. Oehler, Wij vrome kleinburgers. — Dl. 4. W. J. Oehler, De heer van ons geld.

C. J. Terwee, Putten: D. Bloemsma, Grondkennis en bemesting ten dienste van de tuinbouw.

Rectificatie.

H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem: H. R. Hoetink, Arresten over burgerlijk recht, se druk. — J. Huizinga, Homo ludens, 2e druk. — J. C. Mollema, Samuel Pepys in woelige dagen, 2e druk. — A. Rosenthal, Nietzsches Kernsprüche. — J. J. Schrieke, Inleiding in het staatsrecht van Ned. Indië. H. F. A. Völlmar, Het Nederlandsche Handelsrecht, 4e druk.

De Tijdstroom: Lochem: J. A. Rispens, De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd. Een Nietzsche studie. — E. A. D. E. Carp, De suggestieve behandelingsmethode en het suggestieve element in de psychotherapie. Een critische uiteenzetting. — G. W. Kastein, H. Grelinger

Sluiten