Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 9.

168

op door het filterinateriaal, alle verontreinigingen, als slib e. d. meevoerend naar de oppervlakte, waar het overstort over een dunnen scheidingswand, aangebracht op + 0 75 M. afstand van den filterwand, om ten slotte te worden weggevoerd door de afloopleiding naar de sloot.

Deze wijze van filtreeren en schoonmaken voldoet in de practijk zeer goed.

Verder zijn in de situatieteekening (fig. 1) de verschillende lei-

Watertoren. Detail.

Foto g. Brugmax, Dordrecht.

Fig. 3.

dingen zichtbaar, zooals die voor aanvoer van het ongezuiverde en voor afvoer van het gezuiverde water en verdere leidingen. ; De zuiggasmotoren zijn van het systeem Crossley, de centrifugaalpompen zijn geleverd door de Kon. Nederl. Machinefabriek v/h E. H. Begeman te Helmond; per uur kunnen ze 75 M3. ruw water op den voorfilter en hetzelfde aantal M3. rein water in het hoogreservoir persen.

Motoren en pompen zijn ondergebracht in het machinegebouw, dat te zien is in fig. 2 rechts van den toren. Dit gebouw bevat, behalve een machinekamer, twee generatorkamertjes en is verder zoo eenvoudig mogelijk afgewerkt.

De watertoren bestaat uit een baksteenen onderbouw met 4 zware contreforten, waarop het reservoir van gewapend beton rust (fig. 1 en 2). Aan de buitenzijde ziet men de stijlen en ringen

Machinistenwoning.

Foto g. Brugman, Dordrecht.

Fig. 4.

van gewapend beton, waartusschen een vulling van baksteen (Rijnklinkers) is aangebracht.

Er zijn wel eens bemerkingen gemaakt tegen het tweeslachtige van een dergelijke bouwwijze, n.1. het vullen van een raamwerk uit gewapend beton met een materiaal van een geheel ander karakter, zooals baksteen, maar m. i. is ze zeer goed te verdedigen, want het verlevendigt de monotone betonmassa en men kan het ondergeschikt karakter van het vullingsmateriaal immers voldoende laten uitkomen door het betonvakwerk krachtig te laten spreken.

De verschillende verdiepingen van den toren zijn aangegeven door banden van donker gevoegde mondsteenen. Voor afdekking op de hoeken der contreforten, enz. is spaarzaam gebruik gemaakt van hardsteen. Verder is nog op het terrein een machinistwoning, gebouwd in landelijk karakter; in fig. 4 lijkt ze nog ietwat sober en kaal, maar de bedoeling is hieromheen in de toekomst boomgewas te planten.

De baksteen, waarin alle gebouwen zijn opgetrokken, uitgezonderd de vulling om het reservoir van den watertoren, is miskleurige waalklinker.

De kleuren van het houtwerk buiten zijn donker zinkgroen en okergeel, die van het ijzerwerk blauw.

Van uit het pompstation te 's-Gravendeel wordt ook de gemeente Strijen, welke op jh 8 K.M. afstand is gelegen, van water voorzien.

In Strijen is een hulpwatertoren geplaatst, die als drukregulateur in die gemeente dienst doet.

I INGEZONDEN STUKKEN.

i

I Naar aanleiding der „Boekbespreking" van ! „Contribution a la théorie de 1'éeoulement de 1'eau souterraine".

De heer J. Kooper eindigt zijn welwillende beoordeeling I van mijn brochure „Contribution a la théorie de 1'écoulement de 1'eau souterraine" in De Ingenieur van 9 Januari 1915, No. 2, bi*. 33, met de woorden:

Met betrekking tot de practische toepassing van de gegeven formule rijst onwillekeurig de vraag tot hoeverre bedoelde sprongsgewijze benadering wel zou moeten worden doorgevoerd, om de fouten in de gezochte potentialen en de daaruit af te leiden equi potentiaalvlakken en stroombanen binnen redelijke grenzen te houden.

De bedoelde formule is:

sinh | {-b.d-x) j

p = 2 A . bg. tg .

y. 7r

sin - , 2 o

waarin p voorstelt de hydrostatische potentiaal in een punt x, y, van een aardmassa, welke wordt begrensd door de vlakken y — o en y = b, terwijl de waarde A„ voorstelt

— X de verandering, die de potentiaal in het punt x = ln van

de lijn y = o ondergaat, terwijl het vlak y = b de grens tegen een ondoordringbare massa is.

Het sprongsgewijze veranderen van de potentiaal in de lijn y - o moet worden ingevoerd, omdat de potentiaal in die lijn in den regel niet volgens een bekende wet verandert, en bovendien, zoo deze wet al bekend ware, zou men in den regel geraken tot integralen, die niet gemakkelijk opgelost kunnen worden.

De sprongsgewijze veranderingen kunnen echter zoo worden gekozen, dat de fout, die de potentiaal, volgens de formule berekend, zou hebben in een punt, steeds beneden een willekeurig te kiezen waarde blijft.

In bovenstaande formule wordt de waarde van den term

sinh | ~y , (ln — x) |

An.bg. tg, U- S

. y. 7t

sin ■—-r ■ 2 o

voor y = o - . A„ 2

en voor elke andere waarde van y is de waarde van dien term steeds kleiner dan . An.

De waarde * • An is de halve waarde van de sprongsgewijze verandering. Zoo men dus zorg draagt, dat de sprongsgewijze verandering kleiner is dan het dubbele van de fout, die men in een willekeurig punt wil toelaten, zal deafwijking der formule steeds beneden de toe te laten fout blijven.

Dit is echter slechts noodzakelijk voor de veranderingen

Sluiten