is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1951, no. 401-440, 01-01-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 26 September 1951 tot vervanging van het Grenscorrectiebesluit 1949 (Grenscorrectiewet).

Wu JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ingevolge artikel 2 der wet van 21 April 1949 ( Staatsblad no. J 180) nodig is Ons besluit van 22 April 1949 ( Staatsblad no. J 181), waarbij naar aanleiding van het protocol, op 22 Maart 1949 ondertekend door vertegenwoordigers van de Verenigde Staten van Amerika, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Luxemburg en Nederland, vormende de commissie voor de westelijke grenzen van Duitsland, ingesteld bij besluit van de conferentie, gehouden te Londen in de maanden Mei en Juni 1948, voorlopige voorzieningen werden getroffen in verband met de toevoeging van enig Duits gebied aan het grondgebied van het Rijk, ter correctie van de oostelijke grens daarvan (Grenscorrectiebesluit 1949), te vervangen door een wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. De gebieden, bedoeld in bovenvermeld protocol, zoals deze in het terrein zijn afgebakend, en omschreven zijn in de bij deze wet behorende bijlage, met uitzondering van het gebied, gelegen als vermeld in artikel 3, lid 3, kolom 1, onder i 2 en o 2 , van deze wet, worden, te rekenen van 23 April 1949, te 6 uur voormiddag, geacht te behoren tot het grondgebied van het Rijk.

2. Het gebied, gelegen als vermeld in artikel 3, lid 3, kolom 1, onder i 2 , van deze wet, wordt, te rekenen van 24 September 1949, te 8 uur voormiddag, geacht te behoren tot het grondgebied van het Rijk.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand IT 49/50, 1441; Bijl. Hand. II 50/51, 1441; Hand. II 50/51, bladz. 1732 t/m 1741; Bijl. Hand. I 50/51, 1441; Hand. I 51/52, bladz. 12 en 13.

HOOFDSTUK I Artikel 1