Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 10 Januari 1952, houdende wijziging van het Reglement voor de Nederlandse Haringcontróle.

Wij JULIANA, bd de gratie Gods. Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 13 November 1951, No. 10624, Directie van de Visserijen;

Gelet op de Haringwet 1927 (Stb. 387), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 1 Maart 1946 (Stb. G 42);

De Raad van State gehoord (advies van 11 December 1951, No. 35);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 3 Januari 1952, No. 11637, Directie van de Visserijen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Reglement voor de Nederlandse Haringcontróle, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1938 (Stb. 656) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 Juli 1950 (Stb. K 282), wordt in dier voege gewijzigd, dat:

I. artikel 1 wordt gelezen als volgt:

„Artikel 1. 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

onder:

a. „Haringwet”: de Haringwet 1927 (Stb. 387), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 Maart 1946 (Stb. G 42); b. „Onze Minister”: Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; C. „pekelharing”: gekaakte haring, welke door zouten verduurzaamd is; d. „steurharing”: ongekaakte haring, welke door zouten verduurzaamd is; e. „netto visgewicht aan haring”: het gewicht van de haring indien deze zonder pekel en ontdaan van losse schubben en zout is.

Sluiten