is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 1-100, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 15

1. Iedere geregistreerde credietinstelling is verplicht jaarlijks, binnen een door de Bank te stellen termijn, een balans met winsten verliesrekening, in een door de Bank vast te stellen vorm, in te dienen bij de Bank of bij een overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 aan te wijzen orgaan.

2. De Bank kan, na daartoe door Onze Minister van Financiën te zijn gemachtigd, bepalen dat geregistreerde credietinstellingen verplicht zijn de door haar ingevolge het vorige lid in te dienen stukken vooraf te doen onderzoeken door een in overeenstemming met de Bank aan te wijzen accountant. Deze zal van de uitkomst van zijn onderzoek doen blijken door een door hem uit te brengen rapport of door een aan de voet van elk stuk te plaatsen en door hem te ondertekenen verklaring.

3. Een goedkeurende accountantsverklaring op een stuk als in het vorige lid bedoeld, wordt, tenzij uitdrukkelijk en met gebruikmaking van de woorden „onder het voorbehoud” het tegendeel wordt vermeld, geacht een volledige goedkeuring van het stuk in te houden. Zij wordt geacht de bevestiging in te houden dat het stuk is opgemaakt volgens goed koopmansgebruik en mede te betreffen het bestaan en de waardering der activa en passiva en de omschrijving van de posten.

Artikel 16

1. Iedere geregistreerde credietinstelling is verplicht bij de Bank, of bij een overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 aan te wijzen orgaan, periodiek, binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten nopens haar bedrijf in te dienen.

2. De vorm, waarin de in het vorige lid bedoelde staten moeten worden opgemaakt en de termijnen, binnen welke zij moeten worden ingediend, worden door de Bank bepaald en in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.

Artikel 17

1. Indien de Bank uit de gegevens, vervat in de stukken en staten, welke ingevolge de artikelen 15, eerste lid, en 16, eerste lid, worden ingediend of uit de inlichtingen, die ingevolge artikel 14 te harer beschikking komen dan wel uit gegevens haar verstrekt door een overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, tweede lid, aangewezen orgaan, tekenen ontwaart van een ontwikkeling, die naar haar oordeel voor de solvabiliteit of de liquiditeit van een geregistreerde credietinstelling gevaarlijk is of gevaarlijk zou kunnen worden, vestigt zij daarop de aandacht van de geregistreerde credietinstelling. Zo nodig doet zij haar desbetreffende mededeling vergezeld gaan van een met redenen omkleed advies om binnen een bepaalde termijn ten aanzien van met name aan te geven punten van gedragslijn te veranderen.