Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 10

De directeur kan aan de aanvrager vermeerdering van het aantal werklieden, dat aan het vaartuig arbeidt, gelasten en indien daaraan geen gevolg wordt gegeven, hetzij zelf voor rekening en risico van de aanvrager meer werklieden aannemen, hetzij het vaartuig van de helling of uit het dok doen verwijderen, onverminderd de verplichting tot betaling van het verschuldigde aan rechten en vergoedingen.

De door de directeur op grond van deze bevoegdheid aangenomen werklieden worden geacht in dienst van de aanvrager te zijn.

Voorziet de directeur, dat de herstellingen, die een zich op de helling of in het dok bevindend vaartuig zal moeten ondergaan, ook met meer werklieden niet binnen de toegestane tijd zullen kunnen worden voltooid, terwijl hij het mogelijk acht deze bij gedeelten te doen verrichten, dan is hij bevoegd de volgorde voor te schrijven, waarin deze herstellingen zulen worden uitgevoerd. Hij zal deze dan zodanig regelen, dat het vaartuig desgevorderd na afloop van de tijdsduur waarvoor het hellingen of dokken is aangevraagd, tijdelijk plaats kan maken voor andere.

Artikel 11

De aanvrager is gehouden om de helling of het dok in dezelfde staat van orde en zindelijkheid op te leveren, als waarin het zich vóór het in gebruik nemen bevond en moet deze daartoe zo nodig na het gebruik op zijn kosten doen reinigen, met verwijdering van alle achtergelaten voorwerpen, goederen, afval en vuil, een en ander tot genoegen van de helling- en dokmeester.

Bij nalatigheid is deze laatste bevoegd zulks op kosten van de aanvrager te doen geschieden.

Artikel 12

Bij het ontstaan van brand op de helling of in het dok of in de nabijheid hiervan is de helling- en dokmeester bevoegd terstond de hellingwagens zover te laten zakken of in het dok zoveel water in te laten, als hij nodig acht.

Artikel 13

Het Staatsvissershavenbedrijf is nimmer aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van schade, ontstaan door verhindering of vertraging bij het ophalen of laten zakken van de hellingwagens of bij het in of uit het dok laten van vaartuigen.

Het gebruik van de hellingen of het dok is geheel voor risico van de gebruikers; het Staatsvissershavenbedrijf is daarbij evenmin aansprakelijk voor enige schade, welke door de gebruiker wordt toegebracht aan personen of aan schepen, lading, gereedschappen, werktuigen of anderszins, toebehorende aan dit bedrijf of aan derden.

Sluiten