Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: Afdeling V. Afdeling V ........ ƒ 1 900 771 ƒ 38 919 229 Onderafdeling I......ƒ 515 229 764 229 Onderafdeling lil. Onderafdeling III...... 1 697 833 19 097 167 Paragraaf 2 ........ 1 700 000 9 425 000 Paragraaf 6 ........ 2 167 9 672 167 Onderafdeling IV. Onderafdeling IV...... 702 167 14 872 833 Paragraaf 2 ........ 702 167 14 872 833 Onderafdeling VII..... 16 000 Nihil Afdeling VI........ 19 000 000 92 482 000

Artikel VI

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) kunnen ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding dezer wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Maart 1952. De Minister van Verkeer en Waterstaat,

JULIANA.

H. H. WEMMERS.

Uitgegeven de eerste April 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERUE.

Sluiten