is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9

De commissie brengt aangaande het militair geneeskundig onderzoek of het herhaald militair geneeskundig onderzoek een rapport uit, bevattende:

a. een verklaring of zij de onderzochte ongeschikt acht voor de waarneming van de militaire dienst, dan wel, indien het onderzoek is ingesteld ter zake van een eventueel op nonactiviteit stellen of verlengen van nonactiviteit, een verklaring of zij de onderzochte ongeschikt acht om dienst te doen;

b. een nauwkeurige omschrijving van de bij de onderzochte waargenomen verwonding, verminking, ziekten of gebreken, en van de stoornissen en bezwaren, door deze veroorzaakt, welke omschrijving een duidelijke voorstelling moet geven van de bestaande toestand;

c. de inlichtingen, verstrekt door de militaire autoriteiten, omtrent het ontstaan van de geconstateerde verwonding, verminking, ziekten of gebreken, alsmede een daaromtrent door de belanghebbende afgelegde, zo mogelijk eigenhandig geschreven, verklaring;

d. een beschouwing:

1°. omtrent het verband, dat op medische gronden geacht wordt te bestaan tussen de aangegeven oorzaken en de waargenomen verwonding, verminking, ziekten of gebreken;

2°. omtrent de vraag of op geneeskundige gronden een andere wijze van het ontstaan der verwonding, verminking, ziekten of gebreken aannemelijker is te achten dan die, welke in de overgelegde verklaringen is aangegeven;

3°. omtrent de vraag in welke mate oorzaken, bedoeld in de artikelen 2 onder 2° van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922, de Pensioenwet voor de landmacht 1922, de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijk marine-reserve 1923 en de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 1923, tot de bestaande ziektetoestand hebben bijgedragen;

e. ingeval een verwonding, ziekten of gebreken, welke aanvankelijk hersteld leken, zich opnieuw openbaren: een beschouwing omtrent de oorzaken daarvan;

ƒ. een overzicht van de tijd, gedurende welke de belanghebbende uit hoofde van de verwonding, verminking, ziekten of gebreken, welke aanleiding hebben gegeven tot het instellen van het onderzoek, onder geneeskundige behandeling, met verlof tot herstel van gezondheid, wegens tijdelijke ongesteldheid op nonactiviteit gesteld, dan wel met ziekteverlof is geweest;

g. indien het onderzoek is ingesteld naar het ontstaan, de aard en de gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, welke aanleiding zouden kunnen geven tot het verlenen of wijzigen van een