is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 11 April 1952, houdende naturalisatie van Maria Elisabeth Coun en 21 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of boren lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Maria Elisabeth Coun en 21 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 ( Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Maria Elisabeth Coun, geboren te Maastricht (Limburg) 7 April 1901, onderwijzeres, wonende te Maastricht, provincie Limburg;

2°. Anton Theodor Fleuren, geboren te Labbeck (Duitsland) 23 September 1911, fabrieksarbeider, wonende te Bergen, provincie Limburg;

3°. Paula Criese, gescheiden echtgenote van Wilhelm Ferdinand Otto Schreiner, geboren te Straelen (Duitsland) 8 November 1894, kamerverhuurster, wonende te Amsterdam, provincie N oordholland;

4°. Hermine Charlotte Haufe, geboren te Middelich, GelsenkirchenBuer (Duitsland) 6 Augustus 1906, verpleegster, wonende te Purmerend, provincie Noordholland;

5°. Max Hony, geboren te Laasphe (Duitsland) 4 Februari 1911, bedrijfsleider, wonende te Zwolle, provincie Overijssel;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2432; Hand. II 51/52, bladz. 1897 t/m 1898. Bijl. Hand. I 51/52, 2432; Hand. I 51/52, bladz. 600;

Artikel 1