Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 23 April 1952 tot nadere wijziging van het Twaalfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950. (Departement van Sociale Zaken.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van het Xllde hoofdstuk (Departement van Sociale Zaken) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, vastgesteld bij de wet van 1 April 1950 ( Staatsblad no. K 125), zoals het nader is gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van het Xllde hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: Artikel 2 Staatssecretarissen 3 Personeelsuitgaven ƒ 4 433 ƒ 37 965 15 000 91 002 Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE- EN HULPAFDELINGEN VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 1. Algemene Zaken. 6 Personeelsuitgaven 15 000 404 139

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2411; Hand. II 51/52, bladz. 1984; Bijl. Hand. I 51/52, 2411; Hand. I 51/52, bladz. 663.

Sluiten