is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 251-300, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 8 Mei 1952, betreffende deelneming door de Staat in het maatschappelijk kapitaal der ,,Breedband N.V.” te IJmuiden.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is dat de Staat deelneemt in het uit te breiden kapitaal van de „Breedband N.V.” te IJmuiden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën worden gemachtigd namens de Staat deel te nemen tot een bedrag van 1 15.000.000,— (vijftien millioen gulden) in het maatschappelijk kapitaal der „Breedband N.V.” te IJmuiden.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad, zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 51/52, 2461; Hand. II 51/52, bladz. 2161—2166; Bijl. Hand. I 51/52, 2461; Hand. I 51/52, bladz. 839.