Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

No. 300

WET van 29 Mei 1952, houdende naturalisatie van Anna Maria Csucsy en 19 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Anna Maria Csucsy en 19 anderen, die aan Ons e en verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 ( Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 ( Stb . 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

i J ' Anna Maria Csucsy, geboren te Boedapest (Hongarije) 28 Maart 1910, verpleegster, wonende te Oudenrijn, provincie Utrecht; 2°- Martinus Christiaan Ambrogio Delea, geboren te Leeuwarden (Friesland) 2 November 1913, banketbakker, wonende te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, provincie Groningen; Franz Dumss, geboren te Wenen (Oostenrijk) 17 Februari 1913, landarbeider, wonende te Vught, provincie Noordbrabant; 4 • Stephan Figas, geboren te Heerlen (Limburg ) 20 Juli 1925, huisschilder, wonende te Heerlen, provincie Limburg; ^ • Dorothea Magdalena Margaretha Forst, geboren te Kiel (Duitsland) 15 December 1888, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; Z" o • Francis Frederix, geboren te Heerlen (Limburg) 22 Februari 1911, mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: {?!■!• Hand. II 51/52, 2556; Hand. II 51/52, bladz. 2306; Ö1J| ' Hand. I 51/52, 2556; Hand. I 51/52, bladz. 898—899.

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Sluiten