is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. enige kennis omtrent de materialen, waaruit naaimachines worden vervaardigd;

6. kennis van de gereedschappen, werktuigen en hulpmiddelen, die bij het onderhoud en de reparatie van naaimachines worden gebruikt;

7. kennis van de aandrijving van naaimachines met behulp van riemschijven, tandwielen of kettingwielen; 8. kennis van de werking van naaimachinemotoren; 9. kennis van de onderdelen van huishoud- en ambachtsnaaimachines;

10. enige kennis omtrent de grondbeginselen en de eigenschappen van de electrische stroom en van de begrippen spanning, weerstand, stroomsterkte, arbeid en arbeidsvermogen;

11. enige kennis omtrent de ter plaatse van vestiging bestaande electriciteitstarieven;

12. enige kennis omtrent de electrische huisinstallatie en de daarin gebezigde materialen;

13. kennis van de meest voorkomende naaldsoorten, welke in naaimachines worden gebruikt, en enige kennis omtrent de vervaardiging van naalden;

14. enige kennis omtrent de samenstelling en het gebruik van textielgoederen en garens;

B. praktijk:

1. vaardigheid in het opsporen en opheffen van de meest voorkomende storingen, die zich bij het gebruik van huishoud- en ambachtsnaaimachines kunnen voordoen;

2. het kunnen demonstreren van huishoud- en ambachtsnaaimachines.

Artikel 7

1. Het voldoen aan de in artikel 6 vermelde eisen kan blijken uit het bezit van:

a. hetzij het diploma inzake vakbekwaamheid voor de kleinhandel in naaimachines, afgegeven vóór 1 Januari 1951 door de Ondervakgroep Detailhandel in Naaimachines en na 1 Januari 1951 door de Stichting Vakcursus Naaimachinehandel, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

c. hetzij een door Onze Minister terzake afgegeven verklaring.

2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder b., bedoeld, geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.