Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze termijn een verzoekschrift heeft ingediend, kan Onze Minister, die het bevel heeft gegeven of doen geven, een verzoekschrift tot vaststelling van de schadeloosstelling in hoogste ressort bij de bevoegde commissie indienen,

4. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen vast over de samenstelling, benoeming, werkwijze en bevoegdheid der commissiën.

5. De overeenkomstig het tweede lid vastgestelde schadeloosstelling wordt terstond betaalbaar gesteld.

Artikel 7

1. Ieder van Onze Ministers kan, bij in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakte beschikking, personen aanwijzen, die toezicht houden op de nakoming van het bij of krachtens artikel 2 bepaalde.

2. Deze personen kunnen te allen tijde inzage vorderen van alle bescheiden, waarvan zij voor een goede vervulling van hun taak inzage nodig oordelen; zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding zijn verplicht, kunnen de inzage weigeren van de bescheiden, tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt.

3. De personen, bedoeld in het eerste lid, hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor zover zij betreding daarvan voor een goede vervulling van hun taak nodig oordelen. Zo nodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm.

4. Is een zodanige plaats een woning, dan treden de krachtens het eerste lid aangewezen personen tegen de wil van de bewoner niet binnen, dan voorzien van een bijzondere schriftelijke last van een van Onze Ministers. Van dit binnentreden wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk binnen tweemaal vier en twintig uren wordt ingeleverd bij degene, die de last verstrekte, en in afschrift medegedeeld aan degene, wiens woning is binnengetreden.

5. De personen, bedoeld in het eerste lid, kunnen zich bij het betreden door andere personen doen vergezellen. In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt hiervan melding gemaakt in het procesverbaal.

6. De personen, bedoeld in het eerste en vijfde lid, zijn verplicht een geheim te bewaren, hetwelk hun bij de vervulling van hun taak is bekend geworden.

Artikel 8

1. Onze Minister, die een bevel heeft gegeven of doen geven, kan op kosten van de overtreder doen wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand doen herstellen, zonodig met gebruikmaking van alle de overtreder ten dienste staande goederen, productiemiddelen, bedrijfsinstallaties en -benodigdheden en vervoermiddelen, hetgeen in strijd met een bevel is of wordt verricht of nagelaten. Spoedeisende