is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 102-198, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Hogeschool ............... 3 777 925 1 04 Personeelsuitgaven........ƒ 2 833 000 waarvan wordt doorberekend aan de Afdelingen Akker- en Weidebouw en Tuinbouw .... ƒ 8 500 vermindering in verband met aanstelling nieuw personeel in de loop van het jaar . . 90 000 -- 98 500 zodat wordt uitgetrokken........... 2 734 500 105 Algemene uitgaven.......ƒ 464 000 waarvan wordt doorberekend aan de Afdelingen Akker- en Weidebouw en Tuinbouw.......... 300 zodat wordt uitgetrokken........... 463 700 106 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak..............ƒ 305 900 waarvan wordt doorberekend aan de Afdelingen Akker- en Weidebouw en Tuinbouw.......... 1 200 zodat wordt uitgetrokken........ 304 700 107 Subsidie aan de Stichting Het Nederlands Studentensanatorium .............. 3 000 108 Subsidie aan de Stichting Internationaal Landbouwstudiecentrum................ 10 000 109 Aankopen ten behoeve van het Centraal Magazijn 15 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 110 Studiebeurzen aan buitenlanders en ingevolge artikel 12 der wet op het hoger landbouwonderwijs .... 42 025 111 Kosten in verband met de uitwisseling Nederlandsemet buitenlandse hoogleraren......... 12 000 112 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 193 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Middelbaar onderwijs ....... 4 298 600 A. Rijks Middelbare Landbouwschool en Rijkslandbouwwinterschool te Groningen ....... 200 200 B. Rijks Middelbare School voor Tropische Landbouw te Deventer ............. 517100 C. Rijks Middelbare Landbouwschool en Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht ....... 132 600 D. Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Utrecht . 80 400 E. Rijks Middelbare Zuivelschool te Bolsward . . 83 000 113 Personeelsuitgaven.............. 816 500 114 Algemene en specifieke uitgaven........ 159 900 115 Subsidie aan de Vereniging „Het Indisch Landbouwmuseum” te Deventer.......... 1 800 116 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 35100 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). F. Rijkslandbouwwinterscholen ........ 1 124 500 G. Rijkstuinbouwwinterscholen en de daarmede in aard overeenkomende Rijkstuinbouwscholen . . 833 900 117 Personeelsuitgaven.............. 1 610 500 118 Algemene en specifieke uitgaven........ 282 400 119 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 65 500 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259).

H. Bijzondere land- en tuinbouwscholen ..... 1 326 900 120 Subsidies voor scholen............ 1 326 900 Paragraaf 4. Lager onderwijs ......... 4 047 000 121 Subsidies voor lagere land- en tuinbouwscholen . . 3 055 000 122 Subsidies voor land- en tuinbouwvakscholen ... 92 000 123 Subsidies voor cursussen en verdere voorlichting. . 900 000 Onderafdeling III. TUINBOUW EN TUINBOUWONDERWIJS............ 6 124 200 Paragraaf 1. Algemeen ............ 755 100 124 Personeelsuitgaven.............. 373 500 125 Algemene uitgaven............. 224 600 126 Subsidies aan tuinbouworganisaties....... 1 000 127 Uitgaven ter bevordering van de mechanisatie en rationalisatie van kleine tuindersbedrijven over 1953 en afgesloten dienstjaren........... 150 000 128 Uitgaven voor schadevergoeding ingevolge de Bijenwet (Stb. H 13, dd. 10 Januari 1947)...... 1 000 129 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 5 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 2. Tuinbouwkundig Onderzoek .... 2 698 800 130 Personeelsuitgaven........ƒ 179 300 waarvan komt ten laste van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek ............ 55 200 zodat wordt uitgetrokken........... 124 100 131 Algemene uitgaven............. 14 100 132 Subsidies en overige uitgaven op het gebied van tuinbouwproefnemingen............ 495 400 133 Subsidie aan het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen................. 370 000 134 Subsidie aan het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen......... 755 300 135 Subsidie aan het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten te Wageningen 380 000 136 Subsidie aan het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (voorheen Instituut voor Plantenziekten) .................. 525 400 137 Garantiebij dragen voor vernieuwing van gebouwen en kassen van proefstations.......... Memorie 138 Bijdrage aan het K.N.M.I. te de Bilt voor verrichte werkzaamheden............... 34 500 Paragraaf 3. Tuinbouw- en bijenteeltvoorlichtingsdienst ................... 2 670 300 139 Personeelsuitgaven........... . . . 2 049 800 140 Algemene en specifieke uitgaven........ 56 1 600 141 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 58 900 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). Onderafdeling IV. VEEARTSENIJKUNDIGE AANGELEGENHEDEN.......... 4 287 800 Paragraaf 1. Algemeen ............ 381 40 0 142 Personeelsuitgaven.............. 103 900 143 Algemene en specifieke uitgaven........ 168 000 144 Bestrijding veeziekten over 1953 en vorige dienstjaren ................... 58 000 145 Schadeloosstellingen in verband met bestrijding veeziekten .................. . 50 000 146 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1 50” Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. no. 259).