Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: Onderafdeling III. Onderafdeling III............ ƒ 1 026 215 ƒ 37 445 411 Paragraaf 1...............ƒ 40 000 2 703 570 Paragraaf 2 ............... 45 215 6 739 785 Paragraaf 3 ............... 265 000 7 180 544 Paragraaf 5 ............... 90 000 3 397 500 Paragraaf 6 ............... 1 081 000 13 715 112 Paragraaf 7 ............... 150 000 2 496 200 Paragraaf 8 ............... 265 000 1 172 700 Onderafdeling IV. Onderafdeling IV............ 6 681 215 48 517 102 Paragraaf 1 ............... 175 000 3 010 670 Paragraaf 2 ............... 6 521 000 42 896 967 Paragraaf 3 ............... 60 215 2 464 465 Paragraaf 4 ............... 75 000 145 000 Onderafdeling V............. 70 000 695 350 Onderafdeling VI. Onderafdeling VI............ 55 000 619 860 Paragraaf 1 ............... 55 000 549 860 Onderafdeling VII............ 390 000 1 731 693 Buitengewone dienst. I. Uitgaven van aflopend karakter. Afdeling II. Afdeling II............... 12 500 13 000 Onderafdeling I............. 12 500 13 000 Afdeling III. Afdeling III.............. 227 450 7 605 335 Onderafdeling I. Onderafdeling I............ 227 450 6 730 450 Paragraaf 1 .............. 227 450 6 730 450 Afdeling V. Afdeling V............... 2 405 000 5 995 000 Onderafdeling II ............ 2 405 000 5 995 000 II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling III. Afdeling III.............. 7 574 135 7 574 135 Onderafdeling I. Onderafdeling I............. 7 574 135 7 574 135 Paragraaf 1 ............... 7 574 135 7 574 135 Afdeling IV. Afdeling IV............... 250 000 6 964 100 Onderafdeling II ............ 250 000 250 000 Afdeling V. Afdeling V............... 8 126 997 43 647 178 Onderafdeling I............. 424 880 877 380

verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: Onderafdeling III. Onderafdeling III............ 6 546 877 17 200 123 Paragraaf 2 ............... 5 100 000 6 417 000 Paragraaf 5 ............... 300 000 Nihil Paragraaf 6 ............... 1 146 877 10 783 123 Onderafdeling IV. Onderafdeling IV............ 1 555 000 20 155 000 Paragraaf 2 ............... 1 555 000 20 155 000 Onderafdeling VI. Onderafdeling VI............ 450 000 5 350 000 Paragraaf 2 ............... 450 000 5 350 000 Afdeling VI............... 23 787 000 129 190 000

Artikel VI

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) kunnen ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding dezer wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 April 1953.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. ALGERA.

Uitgegeven de negentiende Mei 1953. De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2888; Hand. II 52/53, bladz. 3535; Bijl. Hand. I 52/53, 2888; Hand. I 52/53, bladz. 3193.

Sluiten