is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 199-300, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling V. OVERIGE UITGAVEN . . 38 299 500 29 Sociale lasten..........ƒ 37 217 490 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven ............ 2 798 490 zodat wordt uitgetrokken.......... 34 419 000 30 Uitkeringen op grond van artikel 95a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en van artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit . . 300 000 31 Toelagen aan ambtenaren, aan wie buitengewone eisen worden gesteld ............ 8 500 32 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat............ 530 000 33 Aanvullingspensioen voor gepensionneerde leerkrachten bij het buitengewoon lager onderwijs . . 1 000 34 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen 1 000 000 35 Restitutie wegens teveel betaalde bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen 1000 36 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259)........... 2 000 000 37 Uitgaven wegens verloren gaan van Rijksgoederen en -gelden wegens bijzondere omstandigheden . . Memorie 38 Onvoorziene uitgaven............ 40 000 AFDELING II. LAGER ONDERWIJS. . . . 247 589 409 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER . . 912 326 39 Personeelsuitgaven.............. 351 726 40 Uitvoering van de Leerplichtwet........ 800 41 Kosten verbonden aan het afnemen van de examens voor de akte als onderwijzer (staatsonderwijzersexamen en kweekschooleindexamen); de akte als hoofdonderwijzer; en de akte van bekwaamheid voor de vakken genoemd in art. 2 der Lager-onderwijswet 1920 onder i, k, r, s, t, u en v . . . . 308 000 42 Bijzondere commissie voor georganiseerd overleg in onderwijzerszaken............. Memorie 43 Commissie filmkeuringen voor schoolvertoningen . 1 200 44 Bijdragen aan de verenigingen voor meer uitgebreid lager onderwijs ter tegemoetkoming in de kosten van de examens, afgenomen vanwege die verenigingen ...................• 196 000 45 Kosten van de Rijksgecommitteerden bij de onder het vorige artikel genoemde examens..... 24 400 46 Bijdrage aan de vereniging „Johannastichting, Tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen” te Arnhem................. 1 500 47 Subsidiën aan schoolmusea.......... 20 700 48 Kosten voor onderwijs aan in Nederland verblijvende Ambonnese kinderen .... ƒ 465 000 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XIIIB ..... 465000 zodat wordt uitgetrokken........... Nihil 49 Bijdrage aan Hoofdstuk IX B der Rijksbegroting in het subsidie verkeersonderwijs........ 5 000 50 Subsidiën en overige uitgaven voor cursussen voor de akte L.O. Lichamelijke oefening (s)..... 3 000 Onderafdeling II. TOEZICHT. 1 509 760 51 Personeelsuitgaven.............. 1 195 460 52 Algemene uitgaven.............. 306 300

53 Toelagen aan oud-schoolopzieners, ingevolge artikel 215 der Lager-onderwijswet 1920 en schadeloosstelling voor het derven van weduwenpensioen aan de weduwe van de ouddistrictsschoolopziener W. J. Ph. van Oppenraay.......... Onderafdeling III. KWEEKSCHOLEN. . . . Paragraaf 1. Rijkskweek- en leerscholen . . . 54 Personeelsuitgaven.............. 55 Beloning aan onderwijzend personeel, belast met de practische vorming van leerlingen...... 56 Algemene en specifieke uitgaven........ 57 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. Paragraaf 2. Gemeentelijke en bijzondere kweekscholen ................... 58 Bijdragen en overige uitgaven voor de gemeentelijke kweekscholen................ 59 Bijdragen en overige uitgaven voor de bijzondere kweekscholen................ 60 Beloning aan onderwijzend personeel, belast met de practische vorming van leerlingen....... 61 Bijdragen ten behoeve van internaten..... Onderafdeling IV. ONDERWIJS....... Paragraaf 1. Openbaar gewoon-, voortgezet gewoonen uitgebreid lager onderwijs ......... 62 Bij voorschot uit te betalen vergoeding voor het jaar 1953 aan de gemeenten ten gevolge van artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920, zomede tegemoetkoming aan gemeenten wegéns verlies van Rijksvergoeding .......**■'........... 63 Vergoeding aan gemeenten, ten gevolge van artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920, te weinig genoten over vorige jaren . ............. Paragraaf 2. Bijzonder gewoon-, voortgezet gewoon- en uitgebreid lager onderwijs ...... 64 Bij voorschot uit te betalen vergoeding voor het jaar 1953 aan de besturen van bijzondere lagere scholen, tengevolge van artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920, zomede tegemoetkoming aan de besturen van zodanige scholen wegens verlies van Rijksvergoeding 65 Vergoeding aan de besturen van bijzondere lagere scholen ten gevolge van artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920, te weinig genoten over vorige jaren 66 Bijdragen aan de besturen van bijzondere lagere scholen, overeenkomstig artikel 204 der Lageronderwijswet 1920 .............. 67 Subsidie ten behoeve van de Nederlandse Christelijke school voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs te Brussel en te Antwerpen..... 68 Kosten ingevolge artikel 128quinquies der Lageronderwijswet 1920 ............. 69 Uitgaven ten behoeve van onderwijs aan Nederlanders in Duitsland . . . . . . ....... . Paragraaf 3. Buitengewoon lager onderwijs . . 70 Bijdragen en overige uitgaven voor buitengewoon lager onderwijs................ 71 Bijdragen ten behoeve van de scholen, vallende onder de toepassing van het besluit B.L.O. wegens te weinig genoten voorschot over vorige jaren . . 72 Bijdragen in het belang van het onderwijs aan schipperskinderen.............. 73 Bijdrage in de kosten van scholen voor Nederlandse schipperskinderen in het buitenland...... 8 000 6 424 133 1 983 133 1 724 833 Memorie 236 300 22 000 4 441 00 0 329 500 4 099 500 Memorie 12 000 238 743 190 65 5 00 000 63 050 000 2 450 000 157 584 2 15 151 740 000 5 240 000 30 300 113 915 450 000 10 000 15 610125 13 991 000 , 553 000 » 1 020 000 42 025