Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING V. WATERSTAAT. Onderafdeling III. WATERWEGEN. Paragraaf 6. Kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen. 318 Aanleg van kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen c.a................. 9 300 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 8 900 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met f 800 000. Onderafdeling VI. LANDAANWINNING. Paragraaf 2. Rijkswerken 324 Onderzoekingen en werkzaamheden op het gebied der landaanwinning............. 8 895 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 7 500 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ1 000 000

Artikel V

Aan de artikelen 172 A, 172 B, 207 A, 242 A, 242 B, 263, 296 A, 308, 318 A, 320, 320 A en 327 van gemeld hoofdstuk wordt toegevoegd:

,,Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259).”

Artikel VI

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt: verhoogd verminderd met: met: de Gewone dienst..........ƒ 11 345 028 de Buitengewone dienst. I. Uitgaven van aflopend karakter . . ƒ 420 000 II. Kapitaalsuitgaven......... 5 099 680 Gewone dienst. Afdeling I. Afdeling I............. 1 132 000 Onderafdeling III.......... 27 000 Onderafdeling IV.......... 1 105 000 Afdeling II Afdeling II............. 1 800 800 Onderafdeling IV Onderafdeling IV.......... 1 795 000 Paragraaf 1 ............. 1 795 000 Onderafdeling V........... 5 800 Afdeling III. Afdeling III............. 795 328 Onderafdeling I. Onderafdeling I........... 750 328 Paragraaf 1 ............. 750 328 Onderafdeling V........... 45 000 Afdeling IV. Onderafdeling I. Paragraaf 1 ............. 147 830 Paragraaf 3............. 17 000 Paragraaf 4 ............. 164 830 Afdeling V. Afdeling V............. 7 616 900 Onderafdeling I........... 241 500 Onderafdeling II........... 169 000

verhoogd verminderd met: met: Onderafdeling III. Onderafdeling III.......... 6 139 000 Paragraaf 2 ............. 360 000 Paragraaf 3 ............. 320 000 Paragraaf 5 ............. 117 000 Paragraaf 6 ............. 5 256 000 Paragraaf 8 ............. 320 000 Onderafdeling IV Onderafdeling IV.......... 1 025 150 Paragraaf 1 ............. 15 000 Paragraaf 2 ............. 1 010 150 Onderafdeling VI. Onderafdeling VI.......... 6 750 Paragraaf 1 ............. 6 750 Onderafdeling VII.......... 35 500 Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter Afdeling I. Afdeling I............. 100 000 Onderafdeling IV.......... 100 000 Afdeling V. Afdeling V............. 520 000 Onderafdeling II.......... 520 000 II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling I. Afdeling I............ . 725 000 Onderafdeling IV.......... 725 000 Afdeling IV. Afdeling IV............. 215 180 Onderafdeling I. Onderafdeling I........... 100 000 Paragraaf 5 ............. 100 000 Onderafdeling lil.......... 115 180 Afdeling V. Afdeling V..... Onderafdeling II . . . Onderafdeling III. Onderafdeling III . . Paragraaf 1 ..... Paragraaf 6 ..... Onderafdeling IV. Onderafdeling IV . . ingevoegd: Paragraaf 1 ..... Onderafdeling VI. Onderafdeling VI . . Paragraaf 2 ..... Onderafdeling VII . . 4 159 500 3 083 000 16 000 3 067 000 100 000 en gebracht op: 100 000 verhoogd met: 1 000 000 1 000 000 1 500 25 000

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juli 1953.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

H. WITTE.

Uitgegeven de vijf en twintigste Augustus 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2992; Hand. II 52/53, bladz. 3743; Bijl. Hand. I 52/53, 2992; Hand. I 52/53, bladz. 3433.

Sluiten