is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 400-501, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 18. 1. Indien meer dan één persoon bereid is het land of het zakelijk recht op land tegen de maximumprijs te aanvaarden, en zich daaronder de pachter bevindt, die in het bezit is van een pachtovereenkomst, welke voor ten minste de wettelijke duur is aangegaan of vastgelegd en voorzover nodig goedgekeurd, heeft deze voorkeur, tenzij de Grondkamer van oordeel is, dat de pachter een slecht landgebruiker is.

2. Indien de pachter op grond van het bepaalde in het eerste lid geen voorkeur heeft, geschiedt de toewijzing door loting tussen degenen, voor wie de bieders zijn opgetreden.

3. Alvorens tot loting over te gaan beoordeelt de Grondkamer of er onder de gegadigden zijn, bij wier verkrijging van het land of van het zakelijk recht op land één van de gevolgen optreedt, bedoeld in artikel 9, onder 2°. In dat geval worden dezen van de loting uitgesloten.

Artikel 19. 1. Bij verkoop in het openbaar van land, dat aan meer dan één persoon toebehoort, of van een zakelijk recht op land, waartoe meer dan één persoon gerechtigd is, zijn de medegerechtigden niet aan de maximumprijs gebonden.

2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet, indien de medeeigendom onder bijzondere titel is verkregen minder dan zes jaren voor de openbare verkoop.

TITEL IV

De overschrijving

Artikel 20. De overschrijving in de openbare registers van een akte, houdende een overeenkomst als bedoeld in artikel 3, vindt slechts plaats, indien wordt overgelegd een verklaring van de Grondkamer of van de Centrale Grondkamer, houdende goedkeuring van de overeenkomst of van de ontwerpovereenkomst en, in het geval als bedoeld in artikel 11, derde lid, een der daargenoemde verklaringen.

Artikel 21. Indien de ontwerp-akte bij het in artikel 4 bedoelde formulier is overgelegd, zal degene, die het verzoek bij de Grondkamer heeft ingediend, op de ten hypotheekkantore over te schrijven akte een verklaring stellen, dat de akte overeenstemt met het aan de Grondkamer overgelegde ontwerp.

Artikel 22. 1 . De overschrijving van het proces-verbaal of van de akte van een verkoop in het openbaar van een onroerend goed, hetwelk naar het oordeel van de Grondkamer of van de Centrale Grondkamer als land in de zin van deze wet móet worden beschouwd, of van een zakelijk recht op zodanig onroerend goed vindt slechts plaats, indien een verklaring van de Grondkamer of van de Centrale Grondkamer, houdende verlof tot verkoop in het openbaar, wordt overgelegd.

2. De in het vorige lid bedoelde overschrijving vindt voorts slechts plaats, wanneer de bedongen koopprijs de door de Grondkamer of door de Centrale Grondkamer vastgestelde maximumprijs niet overschrijdt, behoudens het bepaalde in artikel 19.

Artikel 23. 1. In de registers wordt volgens door Onze Minister van Financiën te stellen regelen vermeld, dat een verklaring, als bedoeld in de artikelen 20 en 22, is overgelegd.

2. Na de overschrijving van de akte, of van het procesyerbaal bedoeld in artikel 22, kan de nietigheid wegens niet jnachtneming van het bepaalde in deze wet niet meer worden •ngcroepen.

Artikel 24. In deze titel worden onder akte en procesverbaal mede verstaan het afschrift van en het uittreksel uit ne akte onderscheidenlijk het proces-verbaal.

TITEL V

De behandeling door de Grondkamer en het hoger beroep

Artikel 25. De beslissingen van de Grondkamer en van de Centrale Grondkamer worden bij aangetekende brief toegezonden aan ieder der bij de overeenkomst betrokken partijen of aan degene, te wiens name het verzoek om verlof tot verkoop in het openbaar is ingediend, alsmede aan de pachter, als bedoeld in artikel 9 onder 3°, van wie aan de Grondkamer is gebleken, dat hij tegen de hoogst toelaatbare tegenpraestatie eigenaar of zakelijk gerechtigde wenst te worden.

Artikel 26. 1. Indien de Grondkamer een overeenkomst nietig verklaart, aan een ontwerp-overeenkomst haar goedkeuring onthoudt, of weigert verlof te geven tot verkoop in het openbaar, staat aan ieder der partijen of aan degene, te wiens name het verzoek om verlof tot verkoop in het openbaar is ingediend, beroep open op de Centrale Grondkamer.

2. Indien de Grondkamer een overeenkomst heeft goedgekeurd en daarbij heeft beslist, dat er ernstige redenen bestonden om de pachter niet in de gelegenheid te stellen eigenaar of zakelijk gerechtigde te worden, staat aan de pachter beroep open op de Centrale Grondkamer.

Artikel 27. 1. Indien ingevolge de bepalingen van deze wet een beslissing van de Grondkamer of van de Centrale Grondkamer wordt verlangd zijn de artikelen 50, 52, 54, 55, 57, 59 en 60 van het Pachtbesluit van overeenkomstige toepassing.

2. Indien het beroep is gericht tegen een beslissing, waarbij het bepaalde in artikel 8 door de Grondkamer in acht is of had moeten worden genomen, beslist de Centrale Grondkamer omtrent de tegenpraestatie met inachtneming van het oordeel van Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, tenzij op grond van de artikelen 6 en 7 een hogere prijs toelaatbaar is.

3. Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting beoordeelt de tegenpraestatie met overeenkomstige toepassing van artikel 2 van het Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden, met dien verstande, dat, indien naar zijn oordeel slechts landbouwkundige factoren de waarde van het land bepalen, Onze Minister zich tot dit oordeel beperkt.

Artikel 28. Bij algemene maatregel van bestuur worden tarieven vastgesteld voor de uit hoofde van deze wet door de Grondkamers en door de Centrale Grondkamer te verrichten werkzaamheden.

TITEL VI

Algemene bepaling

Artikel 29. Wanneer boven de door de Grondkamer of door de Centrale Grondkamer goedgekeurde tegenpraestatie of vastgestelde maximumprijs een betaling is gedaan, behoudt de overeenkomst haar rechtskracht.

TITEL VII

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30. 1. Het is, behoudens het bepaalde in artikel 19, verboden land over te dragen of een zakelijk recht op land te vestigen, te wijzigen, te verlengen of over te dragen, tegen een hogere tegenpraestatie dan door de Grondkamer is vastgesteld of goedgekeurd. Voor de beoordeling der genoten tegenpraestatie zal de rechter mede in aanmerking nemen op geld waardeerbare overeenkomsten, welke kennelijk in verband met enige handeling, als in de vorige volzin bedoeld, zijn aangegaan.

2. Het is verboden zonder goedkeuring van de Grondkamer een zakelijk recht op land te wijzigen.

3. Het is verboden de opgave, bedoeld in artikel 4, tweede lid, achterwege te laten of een onjuiste opgave te doen.

4. Het handelen in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden is een overtreding.