Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. Art. Omschrijving Bedrag 118 Vliegtuigen.......... 41 456 443 1 !9 Centrale werkplaatsen en magazijnen 1 276 180 119a Centrale werkplaats voor jet-motoren 3 164 046 120 Basisniagazijnen en -werkplaatsen 682 387 121 Luchtwacht- en vliegtuigherkenningsmaterieel.......... 467 621 122 Navigatiematerieel ... .... 174 423 123 Fotomateriecl......... 663 289 124 Verkeersleidingmaterieel...... 22 130 125 Viiegmedisch materieel...... 252 534 126 Aanschaffing uitrusting vliegtuigbemanning ............ 716 366 Paragraaf 5. Overig materieel. 127 Kazernemeubelen........ 185 476 128 Kazemeringsartikelen..... 170 144 129 Brandblusmaterieel........ 1 105 396 130 Muziekinstrumenten....... 2 930 131 Aanschaffing van materialen ten behoeve van onderhoud materieel..... 1 510 887 132 Overig materieel........ 62 039 Onderafdeling VI. Commando luchtvaartopleidingen. 135 Huisvestingskosten, bureaukosten en reisen verblijfkosten, enz....... 20 000 137 Verbruiksbehoeftcn; lichamelijke verzorging........... 108 261 138 Aanschaffing en onderhoud van materieel............ 4813 179 Onderafdeling VII. Buitengewoon krediet ............ 139 Buitengewoon krediet in verband met de bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opbouw van de luchtmacht voordoen .......... 3 248 600 C. UITGAVEN, NIET RECHTSTREEKS VERBAND HOUDENDE MET LEGER EN LUCHTMACHT. Afdeling VI. Uitgaven, niet rechtstreeks verband houdende met leger en luchtmacht. 70 933 169 Onderhoud en verbetering van graven en begraafplaatsen....... TITEL B. BUITENGEWONE DIENST. II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling I. Ministerie. Onderafdeling I. Ministerie. 179 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 972 882 Afdeling III. Leger. Onderafdeling II. Huisvestingskosten, bureaukosten en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. 180 Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van gebouwen en terreinen .... 50 575 462

Posten van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd. Art. Omschrijving Bedrag 115 Vliegtuigen.......... 41 456 443 116 Centrale werkplaatsen en magazijnen 1 276 180 117 Centrale werkplaats voor jet-motoren 3 164 046 118 Basismagazijnen en -werkplaatsen 682 387 119 Luchtwacht- en vliegtuigherkenningsmaterieel.......... 467 621 120 Navigatiematerieel ... .... 174 423 121 Fotomaterieel......... 663 289 122 Verkeersleidingmaterieel...... 22 130 123 Viiegmedisch materieel...... 252 534 124 Uitrusting vliegtuigbemanning .... 716 366 Paragraaf 5. Overig materieel. 125 Kazernemeubelen........ 185 476 126 Kazemeringsartikelen..... 170 144 127 Brandblusmaterieel........ 1 105 396 128 Muziekinstrumenten....... 2 930 129 Aanschaffing van materialen ten behoeve 1 510 887 van onderhoud materieel..... 130 Overig materieel ..... . . . . 62 039 Onderafdeling VI. Commando luchtvaartopleidingen. 134 Huisvestingskosten, bureaukosten en reisen verblijfkosten, enz....... 20 000 136 Verbruiksbehoeftcn; lichamelijke verzorging . . ......... 108 261 137 Aanschaffing en onderhoud van materieel............ 4 813 179 Onderafdeling VII. Niet gespecificeerde uitgaven voor de luchtmacht. 138 Aanschaffingen en voorzieningen in verband met de bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opbouw van de luchtmacht voordoen..... 3 248 600 C. UITGAVEN, NIET RECHTSTREEKS VERBAND HOUDENDE MET LEGER EN LUCHTMACHT. Afdeling VI. Uitgaven, niet rechtstreeks verband houdende met leger en luchtmacht. 175 Onderhoud en verbetering van graven 70 931 en begraafplaatsen....... TITEL B. BUITENGEWONE DIENST. II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling I. Ministerie. Onderafdeling I. Ministerie. 185 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop r an gronden en opstallen door bemid972 882 deling van de Röksgebouwendienst Afdeling III. Leger. Onderafdeling II. Huisvestingskosten, bureaukosten en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. 186 Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen 50 575 462 van gebouwen en terreinen ....

Sluiten