Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Vervoer. EII. Eigen Vervoerdienst. 6 In rekening gebrachte kosten wegens gebruik van motorvoertuigen. EIII. Garage- en Reparatiebedrijf. 7 Loon en opslag wegens verrichte werkzaamheden. 8 Verkochte hulpmaterialen. 9 Opslag wegens uitbesteed werk. 10 Stallingskosten. Paragraaf 2. Wetgeving en Juridische Zaken. 11 Diverse ontvangsten. Paragraaf 3. Financiële Zaken. 12 Diverse ontvangsten. Paragraaf 4. Accountantsdienst. 13 Diverse ontvangsten. Paragraaf 5. Organisatie en Efficiency. 14 Diverse ontvangsten. Paragraaf 6. Voorlichting. 15 Verhuur van films en verkoop van propaganda-materiaal, enz. 16 Diverse ontvangsten. Paragraaf 7. Documentatie. 17 Verslagen en statistiek van de landbouw. 18 Diverse ontvangsten. Paragraaf 9. Bureau van de Hoofdingenieur. 19 Diverse ontvangsten. Onderafdeling III. OVERIGE ONTVANGSTEN VAN HET MINISTERIE. 20 Terugontvangen teveel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 21 Onvoorziene ontvangsten. 22 Restitutie premies invaliditeitswet wegens inkoop van diensttijd. 23 Inhoudingen op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit en Arbeidsovereenkomstenbesluit Voedselvoorziening en op grond van artikel 15a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 24 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. 25 Inhoudingen voor woning, licht, water, verwarming, enz. AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW. Onderafdeling I. ALGEMENE ZAKEN. Paragraaf I. Algemeen. 26 Verkoop van publicaties. 27 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Aangelegenheden met betrekking tot het verzorgen en binnenhalen van de oogst. 28 Diverse ontvangsten. Onderafdeling II. LANDBOUWONDERWIJS. Paragraaf 1. Algemeen. 29 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Hoger Onderwijs. B. Hogeschool. 30 Opbrengsten Centraal Magazijn. 31 Verkoop van onderwijsbenodigdheden. 32 Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van de bedrijven der Hogeschool.

33 Collegegelden. 34 Examen- en promotiegelden. 35 Inschrijvingsgelden. 36 Diverse ontvangsten. Paragraaf 3. Middelbaar Onderwijs A. Rijks Middelbare Landbouwschool en Rijkslandbouwwinterschool te Groningen. B. Rijks Middelbare School voor Tropische Landbouw. C. Rijks Middelbare Landbouwschool en Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht. D. Rijks Middelbare Tuinbouwschool. E. Rijks Middelbare Zuivelschool. 37 Bijdragen der leerlingen. 38 Bijdrage der provincie Friesland in de kosten van de Rijks Middelbare Zuivelschool 39 Diverse ontvangsten. F. Rijkslandbouwwint er scholen. G. Rijkstuinbouwwinterscholen en de daarmede in aard overeenkomende Rijks tuinbouwscholen. 40 Bijdragen der leerlingen. 41 Diverse ontvangsten. Onderafdeling III. TUINBOUW EN TUINBOUWONDERWIJS. Paragraaf 1. Algemeen. 42 Verkoop van publicaties. 43 Diverse ontvangsten. Onderafdeling IV. VEEARTSENIJKUNDIGE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf I. Algemeen. 44 Diverse ontvangsten. Paragraaf 2. Inspectie. 45 Keuring van voor uitvoer bestemd vlees. 46 Keuring van vee bij in-, uit- en doorvoer. 47 Keuring van diermeel bij in- en doorvoer. 48 Opbrengst van aan t.b.c. lijdende afgeslachte runderen. Paragraaf 3. Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut 49 Verkoop van serum, vaccin en proefdieren. 50 Diverse ontvangsten. Paragraaf 4. Rijksseruminrichting. 51 Verkoop van sera en tuberculine. 52 Diverse ontvangsten. Onderafdeling V. VEETEELTAANGELEGENHEDEN. Paragraaf I. Algemeen. 53 Diverse ontvangsten. Paragraaf 4. Rijksinstituut voor Pluimveeteelt. 54 Vergoedingen voor onderzoekingen. 55 Verkoop van pluimvee en eieren. 56 Diverse ontvangsten. Paragraaf 5. Rijkslandbouwproefstation te Hoorn. 57 Diverse ontvangsten. Paragraaf 6. Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. 58 Vergoedingen voor onderzoek van meststoffen en veevoeder. 59 Diverse ontvangsten.

Sluiten