is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

441

Besluit van 4 juli 1978 tot vernietiging van de besluiten van de raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 22 juni 1976 en 15 april 1977 tot het niet voteren van gelden voor de openstelling van het gemeentelijk zwembad op zondag

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 14 april 1978, nr. F78/U738, Directie Financiën Binnenlands Bestuur, Afdeling Algemene Zaken en Belastingen;

Overwegende, dat de raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam op 28 november 1959 heeft vastgesteld de Verordening betreffende het gemeentelijk zwembad «De Duikelaar» aan de Sluisweg;

dat in het eerste lid van artikel 7 van deze verordening onder meer de bepaling was opgenomen, dat het zwembad des zondags gesloten zal zijn;

dat op 21 juni 1976 in werking is getreden de Wet van 29 mei 1976, Stb. nr. 289, tot wijziging van de Zondagswet;

dat door deze wijziging het tweede lid van artikel 7 van de Zondagswet bepaalt, dat besluiten van een orgaan van de gemeente geen beletselen mogen inhouden voor sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op zondag, niet zijnde openbare vermakelijkheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel;

dat bij de indiening van het desbetreffende wetsvoorstel de gedachte heeft voorgezeten, dat inrichtingen die eigendom zijn van de overheid, of waarin de overheid op een of andere wijze deelneemt, op zondag - vanwege het bijzondere karakter van die dag - niet gesloten behoren te zijn;

dat een zwembad niet kan worden beschouwd als een openbare vermakelijkheid in de zin van artikel 7 van de Zondagswet;

dat de raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam op 22 juni 1976 heeft besloten de bepalingen, welke in de verordeningen, overeenkomsten e.d. staan over de zondagssluiting, met betrekking tot de voetbalvereniging «Hardinxveld», de korfbalverenigingen «Vriendenschaar» en «H.K.C.», de tennisvereniging «De Merwede», de watersportvereniging «De Snap», de Reddingsbrigade en de stichting dorpshuis «Drijvershof», vervallen te verklaren;

dat de raad op 22 juni 1976 voorts nog heeft besloten niette besluiten tot het beschikbaar stellen van f6 000,-ten laste van de gewone dienst van de gemeentebegroting, dienstjaar 1976, in verband met de kosten, verbonden aan het op zondag openstellen van het zwembad «De Duikelaar»;

dat de raad naar aanleiding van een brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 februari 1977, afd. 5, nr. B 91498 '76, op 15 april 1977 weliswaar heeft besloten tot wijziging van het eerste lid van de