is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5

Ten aanzien van alle patiënten van de inrichting worden door de geneeskundigen de medisch gebruikelijke aantekeningen gemaakt.

Artikel 6

1. Aan de geneeskundige inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, belast met het toezicht op de inrichting, wordt te allen tijde vrije toegang verleend. 2. De directie, de geneeskundigen en het overige personeel geven hem alle door hem verlangde inlichtingen. 3. Van de tekeningen bedoeld in artikel 3, de aantekeningen bedoeld in artikel 5 en het besluit en de beschikkingen, bedoeld in artikel 9 wordt hem op zijn verzoek inzage verleend.

Artikel 7

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 nadere voorschriften geven.

Artikel 8

Het Koninklijk besluit van 21 december 1977 (Stb. 731), houdende aanwijzing van de afdeling voor geestelijk gestoorde bejaarden van het verpleeghuis «Het Zonnehuis-Amstelveen» te Amstelveen wordt ingetrokken.

Artikel 9

Het bestuur van de Vereniging het Zonnehuis, gevestigd te Utrecht draagt zorg, dat afschriften van dit besluit en de ministeriële beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3 en 7 aanwezig zijn in de inrichting.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot 1 september 1974.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 juli 1978

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne a.i.,

H. Wiegel

Uitgegeven de twaalfde september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter