is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

465

Wet van 14 september 1978, houdende vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979,1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomsten belasting

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting te vervangen door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet om langs de weg van samenvoeging van kinderaftrek en kinderbijslag te komen tot een nieuwe regeling inzake belastingvrije kinderbijslag, voorts de kinderbijslagbedragen voor het vierde en elk daarop volgend kind te verhogen en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen te wijzigen alsmede een voorziening te treffen tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overieg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

1. In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) 1 wordt voor het kalenderjaar 1978 artikel 53, vierde lid, letter a, vervangen door:

a. kinderaftrek geniet voor indien hij of zijn echtgenoot op het voor de kinderaftrek beslissende tijdstip recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967,482) geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 1 kind met f 815 met f 1745 2 kinderen f 1234 f 3577 3 of meer kinderen f 1653 f 3996