is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

745

Wet van 29 december 1978 tot wijziging van hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vastgesteld bij de wet van 8 maart 1978, Stb. 178;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

Hoofdstuk IX B (Departement van Financiën) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 wordt als volgt gewijzigd (bedragen in guldens):

Omschrijving Bij TOTAAL 9 681 000 AFDELING II. GENERALE THESAURIE 9 681 000 Onderafdeling III. Juridische Zaken Het volgende artikel wordt ingevoegd: 981 000 19A Ontvangsten wegens investeringen in de voormalige grenscorrectiegebieden als bedoeld in artikel 3 van het Financieel Verdrag met de Duitse Bondsrepubliek 981 000 Onderafdeling IV. Buitenlandse Financiële Betrekkingen 8 700 000 Paragraaf 1. Algemeen beheer Het volgende artikel wordt ingevoegd: 8 700 000 23A Handhaving van de waarde van het door Nederland gestorte aandeel in het kapitaal van de Europese Investeringsbank 8 700 000