is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147 Academisch ziekenhuis te Nijmegen 48219000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 018 000 148 Klinieken rijksuniversiteit te Utrecht 9 766 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 736 000 149 Klinieken rijksuniversiteit te Rotterdam 673 000 150 Bestuur van het ziekenhuis te Maastricht 732 000 151 Nader te verdelen bijdragen in de exploitatielasten van de academische ziekenhuizen en klinieken 22 625 000 152 Affiliaties met niet-academische ziekenhuizen en daarmee verband houdende kosten 10 772 000 153 Voorziening in de financieringsbehoefte van de academische ziekenhuizen 4 500 000 154 Overige uitgaven op het gebied van de academische ziekenhuizen 4 681 000 Onderafdeling IV. Overige uitgaven betreffende het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 136 952 000 155 Ontwikkeling en invoering van een planningsysteem voor het postsecundair onderwijs 156 Organisatie van het postacademisch onderwijs 157" Personeel van de Academische Raad 158* Materieel voor de Academische Raad 159 Computerapparatuur ten behoeve van instellingen van wetenschappelijk onderwijs Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 000 000 160 Onderzoekopdrachten aan derden 161 * Landelijke commissie voor de academische studievoorlichting aan aanstaande studenten 162* Commissie van toezicht, bedoeld in artikel 139, eerste lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 163 Invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming 164" Commissie ontwikkeling hoger onderwijs 165* Bijzondere toelagen ingevolge artikel 80, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 166 Stichtingen op het gebied van de internationale samenwerking van de Nederlandse universiteiten en hogescholen te 's-Gravenhage 1 583 000 2 225 000 4 250 000 719 000 25 217 000 1 893 000 676 000 1 000 244 000 316 000 418 000 26 164 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500000 167 Uitkeringen in verband met de liquidatie van de Stichting’Het Oude Hof' 672 000 168 Stichting Internationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde te Enschede 27 469 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 400 000 169 Academie voor Internationaal Rechtte 's-Gravenhage 100 000

170 Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde te 's-Gravenhage 659 000 171 Opleidingen vanwege kerkgenootschappen en studietoelagen 2 620 000 172 Niet-universitaire theologische opleidingen 24177000 173 Stichting Nijenrode, instituut voor bedrijfskunde te Breukelen 5 909 000 174 Universitaire kankercentra 770 000 175 Stichting Afrika-Studiecentrum te Leiden 3 338 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 835 000 hoofdstuk XIV 835 000 1 670 000 zodat wordt uitgetrokken 1 668 000 176" Adviezen op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs 221 000 177* Regeling inzake de erkenning en registratie van medische specialisten 844 000 178 Nederlands Instituut van Register Accountants 1 635 000 179 Europees Universitair Instituut te Florence 765 000 180* Nederlandse deelneming aan commissies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) 284 000 181 Stichting Nederlands Studentensanatorium 295 000 182 Subsidies en persoonlijke toelagen ten behoeve van het hoger onderwijs 2164 000 183 Open Universiteit 2 720 000 184* Overige uitgaven op het gebied van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 274 000 Onderafdeling V. Wetenschapsbeoefening 364 669 000 Paragraaf 1. Rijksinstellingen en -commissies op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek 27 133 OOO 185* Personeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 3 507 000 186* Materieel voorde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1 807 000 1 87* Personeel van wetenschappelijke raden en commissies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1 042 000 1 88* Materieel voor wetenschappelijke raden en commissies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 133000 189* Personeel van de Rijkscommissie voor Geodesie 66 000 190* Materieel voor de Rijkscommissie voor Geodesie 41 000 191* Personeel van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie 111 000 192* Materieel voor de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie 17 000 193* Personeel van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 2 048 000 194* Materieel voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 471 000