is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

64

Besluit van 20 februari 1979, houdende wijziging per 1 augustus 1978 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enige andere rechtspositieregelingen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 december 1978, nr. AB78/U2246, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden;

Gelet op artikel 72 van de Grondwet, de artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) en artikel 6 van de Wet van 11 september 1964, Stb. 387;

De Raad van State gehoord (advies van 24januari 1979, nr. 7);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 14 februari 1979, nr. AB79/194, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlagen behorende bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (Stb. J 261)’, worden gewijzigd als volgt:

A. in de bijlage A wordt het bedrag f 379, vermeld in de voetnoten bij schaal 112 (wetenschappelijk ambtenaar) en bij schaal 130 (wetenschappelijk ambtenaar 1e klasse), gewijzigd in respectievelijk f 384 en f 385; B. de eerste volzin van de eerste voetnoot van de bijlage B wordt gelezen als volgt: Degene die in het bezit is van tenminste twee van de diploma's ziekenverpleging A, B of Z, geniet een toelage, ter grootte van één periodieke verhoging. C. de bijlagen Al, All, BI, Bil en C, worden vervangen door de gelijknamige bijlagen welke zijn opgenomen in het bij dit besluit behorende addendum; D. in de bijlage D worden de bedragen f 13 016 en f 11 470 vervangen door respectievelijk f 13 198 en f 11 630.