is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

categorie, dan wordt het onderzoek na door hem van burgemeester en wethouders ontvangen kennisgeving dat aan artikel 92 toepassing wordt gegeven, door de wegaanlegger ingesteld en worden de uitkomsten van het onderzoek door hem ter kennis van burgemeester en wethouders gebracht. Behoort het geval tot de in artikel 88, eerste lid, onder g, omschreven categorie, dan stellen burgemeester en wethouders het onderzoek in. 3. Binnen zes maanden nadat de resultaten van het ingestelde onderzoek zijn verkregen neemt de gemeenteraad een besluit van de in de volgende volzin bedoelde strekking, waarbij hij de waarde van 50 dB(A) als ten hoogste toelaatbare waarde voor de geluidsbelasting van de gevels der betrokken woningen, vanwege de weg, in acht neemt. Het besluit houdt in hetzij de vaststelling van de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de geluidsbelasting van deze woningen die waarde te boven zou gaan, hetzij de verklaring dat naar het oordeel van de gemeenteraad voor het bereiken van dat doel blijkens het ingestelde onderzoek geen maatregelen vereist zijn. Nadat het besluit onherroepelijk is geworden, kan in overeenstemming daarmee tot aanleg van de weg worden overgegaan. 4. Indien de gemeenteraad op grond van het ingestelde onderzoek tot het oordeel komt dat het in de tweede volzin van het derde lid omschreven doel ook door het treffen van maatregelen niet kan worden verwezenlijkt, neemt hij, in afwijking van het derde lid doch binnen dezelfde termijn, een besluit waarin deze zienswijze is neergelegd. 5. Een besluit als bedoeld in het derde of vierde lid wordt eerst genomen nadat de inspecteur aan de gemeenteraad terzake advies heeft uitgebracht dan wel sedert het tijdstip waarop hij door de gemeenteraad in de gelegenheid werd gesteld terzake advies uit te brengen, twee maanden zijn verlopen. 6. Het besluit wordt in afschrift aan de wegaanlegger en de inspecteur bij aangetekende brief toegezonden.

Artikel 94

1. In de gevallen, behorende tot één der in artikel 88, eerste lid, onder f en g, omschreven categorieën, stellen burgemeester en wethouders, bij toepassing van artikel 92, naar aanleiding van elke ingediende aanvraag om een bouwvergunning een akoestisch onderzoek van de in artikel 93, eerste lid, bedoelde strekking in ter zake van de geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woning. 2. Binnen zes maanden nadat de resultaten van het ingestelde onderzoek zijn verkregen neemt de gemeenteraad een besluit van de in de volgende volzin bedoelde strekking, waarbij hij de waarde van 50 dB(A) als ten hoogste toelaatbare waarde voor de geluidsbelasting van de gevel der betrokken woningen, vanwege de weg, in acht neemt. Het besluit houdt in hetzij de vaststelling van de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de geluidsbelasting van deze woning die waarde te boven zou gaan, hetzij de verklaring dat naar het oordeel van de gemeenteraad voor het bereiken van dat doel blijkens het ingestelde onderzoek geen maatregelen vereist zijn. Nadat het besluit onherroepelijk is geworden kan de bouwvergunning worden verleend. 3. Artikel 93, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 4. Het besluit wordt in afschrift aan de wegbeheerder of wegaanlegger en de inspecteur bij aangetekende brief toegezonden.

Artikel 95

Indien de gemeenteraad een besluit krachtens artikel 93, vierde lid, of krachtens artikel 94, derde lid, jo. artikel 93, vierde lid, heeft genomen, brengt hij het ter kennis van gedeputeerde staten onder overlegging van de uitkomsten van het akoestisch onderzoek en van het door de inspecteur uitgebrachte advies. Afschrift van de kennisgeving wordt aan de inspecteur alsmede aan de wegaanlegger of wegbeheerder toegezonden.