is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. wijnsteenzuur (E 334), alsmede de natrium-, kalium- en calciumzouten van dit zuur (E 335, E 336 en E 337); e. bindmiddel tot in totaal ten hoogste 2%; f. sorbinezuur tot een gehalte van ten hoogste 250 mg per kg; g. zwaveligzuur tot een gehalte van ten hoogste 50 mg per kg; h. fosfaten tot in totaal ten hoogste 0,7 per kg; i. kleurstoffen, in totaal tot ten hoogste 0,5 g per kg, mits de waar is bereid uit aardbeien; j. alcoholhoudende dranken bedoeld in artikel 8. 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag in de in het eerste lid onder b bedoelde waar, bovendien aanwezig zijn, mits afkomstig van de in de waar verwerkte vruchtenbestanddelen, bifenyl tot een gehalte van ten hoogste 23 mg per kg, orthofenylfenol of natriumorthofenylfenolaat of een mengsel van beide laatstgenoemde stoffen tot een totaalgehalte van ten hoogste 4 mg per kg berekend als orthofenylfenol en thiabendazol tot een gehalte van ten hoogste 2 mg per kg. 6. a. De aanduidingen vruchten-vulling, vruchten-vlaaivulling, vruchtentaartvulling of vruchten-gebakvulling mogen uitsluitend met inachtneming van het in artikel 17 bepaalde worden gebezigd voor de in meer of mindere mate gegeleerde waar welke als kenmerkende bestanddelen vruchten en suiker bevat en waarvan de vruchtbestanddelen bestaan uit hele, gehalveerde en/of in stukken gesneden vruchten en van welke waar de refractometerwaarde tenminste 15% en het vruchtgehalte tenminste 40% indien het zwarte bessen betreft, onderscheidenlijk 30% indien het gember of citrusvruchten betreft of 55% indien het andere vruchten betreft, bedraagt. b. De onder a bedoelde waar moet voldoen aan de eis dat geen andere stoffen zijn toegevoegd dan de hierna genoemde, welke in de waar aanwezig mogen zijn met inachtneming van de daarbij vermelde beperkingen; 1°. de stoffen afkomstig van de in de waar verwerkte vruchten en suiker; 2°. citroenzuur (E 330), alsmede de natrium-, kalium- en calciumzouten van dit zuur (E 331, E 332 en E 333); 3°. melkzuur (E 270) alsmede de natrium-, kalium- en calciumzouten van dit zuur (E 325, E 326 en E 327); 4°. kleurstoffen mits de waar is bereid met aardbeien en tot een gehalte van ten hoogste 0,5 g per kg; 5°. keukenzout; 6°. bindmiddelen tot een gehalte van in totaal ten hoogste 5%; 7°. alcoholhoudende dranken bedoeld in artikel 8. c. Het bepaalde in het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

1. Aan de in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7,13 en 14 bedoelde waren mogen worden toegevoegd port, sherry, gedistilleerde dranken met uitzondering van likeuren, kruiden, specerijen, honing en/of noten, mits de krachtens die artikelen voor die waren voorgeschreven aanduidingen en onmiddellijk gevolgd door een vermelding waaruit duidelijk blijkt welke eet- en/of drinkwaar is toegevoegd. 2. Het alcoholgehalte van de waar waaraan een alcoholhoudende drank is toegevoegd als bedoeld in het eerste lid mag niet hoger zijn dan 1,5%. 3. Voor de waar waaraan een alcoholhoudende drank is toegevoegd zoals bedoeld in het eerste lid moet worden gebezigd de aanduiding maximaal 7,5% alcohol, in welke aanduiding het woord «maximaal» mag worden afgekort tot «max.» en het woord «alcohol» tot «alc.».

Artikel 9

1. Voor de waar verkregen door vruchten, geheel of in stukken, in een oplossing van suiker in water door warmte te conserveren, moet met inachtneming van het in artikel 17 bepaalde een der hieronder genoemde aanduidingen worden gebezigd.