is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling II. Wetgeving en juridische aangelegenheden 5 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling III. Externe betrekkingen 7 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling IV. Tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst 9 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 20 000 11 Uitgaven in verband met de tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden militaire dienst wordt verminderd met Onderafdeling V. Afdelingen van algemene aard 12 Personeel su i tgaven wordt verminderd met Onderafdeling VI. Uitgaven van algemene aard van het ministerie 17 Kosten, verbonden aan in het buitenland te houden conferenties, alsmede voor naar het buitenland te maken reizen wordt verminderd met Onderafdeling VII. Overige uitgaven Artikel 23 wordt gelezen: 23 Sociale lasten 72 500 000 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsu itgaven zodat wordt uitgetrokken 25 Gratificaties wordt verminderd met 28 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) wordt verhoogd met 1 589 000 De volgende twee artikelen worden ingevoegd: 28A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip van de afsluiting van de dienst waartoe zij behoorden, op de artikelen ten laste waarvan zij gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren 76 000 28B Kosten van loon- en salarismaatregelen en daarmede verband houdende voorzieningen 500 000 29 Onvoorziene uitgaven wordt verminderd met AFDELING II. ALGEMENE BEL El DSAANGE LEGENHEDEN Onderafdeling I. Algemeen beheer 30 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Het volgende artikel wordt ingevoegd: 31A Subsidie aan de Stichting Ombudsvrouw 37 500 33 Kosten Algemene Premiespaarwet en kosten Jeugdspaarwet over 1977 en voorgaande dienstjaren wordt verminderd met Onderafdeling II. Loonbureau 34 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling III. Loontechnische dienst 36 Personeelsuitgaven wordt verminderd met AFDELING III. ARBEID Onderafdeling I. Algemeen beheer 39 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 40 Materiële uitgaven wordt verminderd met 72 500 000 Nihil 50 000 190 000 8 000 000 900 000 60 000 80 000 37 500 1 790 000 4 200 000 60 000 645 000 440 000 630 000