is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B

Artikel 12 wordt gelezen:

«Artikel 12

1. Hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is, behoudens het bepaalde in het derde lid, van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een vergunning. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen overheidsorganen worden aangewezen, die - hetzij als adviseurs, hetzij anderszins - overeenkomstig de in het eerste lid genoemde wet bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag worden betrokken. 3. Onze Minister kan bepalen dat hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne buiten toepassing blijft indien de aanvraag betrekking heeft op chemische afvalstoffen waarvan door een ongewoon voorval de verwijdering op korte termijn nodig is. 4. In gevallen als bedoeld in het derde lid is de beschikking met redenen omkleed en wordt zij de betrokkene bij aangetekende brief toegezonden. Een zodanige beschikking ligt gedurende een maand vanaf de dag der verzending voor een ieder ter inzage. Van de terinzagelegging wordt in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan.».

C

Artikel 15 wordt gelezen:

«Artikel 15

1. Hoofdstuk4van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is, behoudens het bepaalde in het tweede lid, van toepassing met betrekking tot de totstandkoming van een beschikking krachtens artikel 13. 2. In overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 12, derde lid, kan Onze Minister bepalen dat hoofdstuk 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne buiten toepassing blijft. In dat geval is artikel 12, vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 3. Een beschikking krachtens artikel 14 is met redenen omkleed en wordt de betrokkene bij aangetekende brief toegezonden. Van zodanige beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. 4. Met betrekking tot de totstandkoming van een beschikking als in het eerste of derde lid bedoeld is artikel 12, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.».

D

Aan artikel 35 worden twee leden toegevoegd, luidende:

«5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in daarbij aangewezen categorieën van gevallen overeenkomstige toepassing van artikel 12, eerste lid, of 15, eerste lid, achterwege blijft met betrekking tot ontheffingen van het bepaalde in een krachtens artikel 34 vastgesteld besluit.

6. In gevallen als bedoeld in het vijfde lid wordt de beschikking aan de aanvrager onderscheidenlijk de houder van de ontheffing bij aangetekende brief toegezonden. Buiten de gevallen waarin de beschikking strekt tot verlening van een gevraagde ontheffing is zij met redenen omkleed. Van de totstandkoming van een beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. Daarbij wordt de wijze vermeld, waarop belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld van de inhoud ervan kennis te nemen.».